March 2023 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 31 March 2023

ซัมเมอร์นี้! เสริมพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตเปี่ยมสุข พบกับการร่วมงานกันของแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง Leisure Projects และ Harmenstone

ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยและในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง (วปส.) รุ่นที่ 11

ทิพยประกันภัยฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566

วธ. จัดบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 141 รูป/คน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 เน้นส่งเสริมทักษะแรงงาน Up Skill - Re Skill และ Life Skill

ปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงาน ยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างไทย

กอ.รมน. ผนึก วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“มาดามแป้ง” ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา UNICEF Thailand พร้อมสนับสนุนทุกภารกิจเพื่อช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน

วช. เชิดชู ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 66 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ใช้งานวิจัยสยบมาลาเรียในอาเซียน ช่วยสกัดการแพร่เชื้อไปทั่วโลก

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “สายสีแดง ห่วงใย สุขอนามัยชุมชน” ณ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง สถานีการเคหะ

Post Bottom Ad


Pages