พช.ราชบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ SCGP โรงงานบ้านโป่ง และเยี่ยมชมแปลงสาธิต การน้อมนำแนวพระราชดำริ ฯ ขับเคลื่อน “โรงงานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สร้างความมั่นคงทางอาหาร - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 18 February 2024

พช.ราชบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ SCGP โรงงานบ้านโป่ง และเยี่ยมชมแปลงสาธิต การน้อมนำแนวพระราชดำริ ฯ ขับเคลื่อน “โรงงานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 14.00 น. ณ  บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด  ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำคณะออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการ ณ  บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด แรงงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปภ.จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานทหาร ตำรวจ ท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และคณะตรวจเยี่ยม ฯ เข้าร่วม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แนวทางมาตการต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบกิจการแรงงานและการส่งเสริมการลงทุน ตลอดทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 

ต่อมา เยี่ยมชมโครงการกิจกรรมนวัตกรรรมต่าง ๆ  รวมถึง แปลงสาธิตการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้น้ำบำบัดหมุนเวียน บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SCGP โรงงานบ้านโป่ง) มีนโยบายมุ่งมั่นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งเกิดเป็นแปลงสาธิต ฯ นี้ โดยจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน ช่วยลดต้นทุนด้านการเพาะปลูก ช่วยเพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model ที่มุ่งเน้น เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจังหวัด ได้นำคณะ เยี่ยมชมแปลงสาธิตของ SCGP โรงงานบ้านโป่งซึ่ง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน และ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ภายใต้ชื่อว่า “โรงงานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ทั้งยังได้มอบเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไปแจกจ่ายแก่ประชาชนต่อไป

ต่อมาได้เข้าร่วม กิจกรรมผู้ว่าฯ พาทำอาหาร โดยใช้ผลผลิตที่ได้จาก แปลงสาธิตการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้น้ำบำบัดหมุนเวียน ซึ่งมีเมนู แกงป่าไก่ และ ไข่เจียว พร้อมด้วยพืชผัก สวนครัว ปลอดสารพิษ  SCGP โรงงานบ้านโป่ง ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน แปลงสาธิตการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนี้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับชุมชน ตามตัวชี้วัด “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” หรือ ECO Industrial Town ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ดำเนินการ เพื่อสร้างความสมดุลในชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages