“ศุภมาส” สั่งเดินหน้า “ปทุมวันโมเดล” ให้ อว. – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เร่งวางแนวทางจัดการเรียนการสอน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 17 February 2024

“ศุภมาส” สั่งเดินหน้า “ปทุมวันโมเดล” ให้ อว. – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เร่งวางแนวทางจัดการเรียนการสอน

“ศุภมาส” สั่งเดินหน้า “ปทุมวันโมเดล” ให้ อว. – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เร่งวางแนวทางจัดการเรียนการสอน ชูจุดแข็งช่างกล- -วิทยาการหุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ ดึงผู้ประกอบการ-ศิษย์เก่าร่วมออกแบบหลักสูตร เน้นรูปแบบ “มหาวิทยาลัยในโรงงาน” เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย จบมามีงานทำทันที

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. และ น.ส.วราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “ปทุมวันโมเดล” กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี รศ.ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าเข้าร่วม ที่ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

น.ส.สุชาดา กล่าวว่า การประชุมหารือในครั้งนี้จะเป็นการร่วมหาแนวทางในการจัดทำรูปแบบการศึกษาปทุมวันโมเดล ตามนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ที่จะมุ่งสร้างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้เป็นเลิศในการพัฒนากำลังคนทางด้านช่าง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาระหว่างสถาบัน โดยออกแบบหลักสูตรภายใต้กรอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ที่ให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน เพื่อได้มีประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงพร้อมกับมีรายได้ไปด้วย จบมาก็ได้งานทำอย่างต่อเนื่อง โดยทางสถาบันจะหางานให้ทำเลยตั้งแต่เข้าเรียนปี 1 เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในพื้นที่ทำงานมากกว่าอยู่ในสถาบัน ซึ่งปทุมวันโมเดลนี้อาจเป็นแนวทางใหม่ที่จะปลดล็อคปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน พร้อมกับการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ขณะที่ ศ.ดร.ศุภชัย ได้เสนอแนะแนวทางการวางรูปแบบการจัดการศึกษาแบบปทุมวันโมเดลว่า ทางสถาบันจะต้องคำนึงถึงจุดแข็งของตนเองที่เป็นสถาบันทางช่างที่เก่าแก่ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมาย และมีความเข้มแข็งทางด้านช่างกล วิทยาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ โดยนำแนวทางและกลไกต่างๆ ของ อว. เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2565 ที่เปิดกว้างให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในการผลิตบัณฑิตได้ง่ายขึ้น การใช้ระเบียบหลักสูตรแซนด์บ๊อกซ์ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้  รวมถึงหลักสูตรในรูปแบบสหกิจศึกษา หรือ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นต้น มาช่วยพัฒนาและจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น


รองปลัด อว. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนควรเป็นการออกแบบร่วมกันกับสถานประกอบการ โดยจะต้องจัดการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ แต่เน้นในสถานประกอบการในรูปแบบ “มหาวิทยาลัยในโรงงาน” หรือ University in Factory พร้อมดึงศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์มาร่วมสอนและพัฒนานักศึกษา การเรียนการสอนควรเป็นแบบโมดูล หรือ ชุดวิชา ใช้ระบบคลังหน่วยกิต ที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตไว้ได้ มีการจัดทำ Skill Transcript เพื่อระบุทักษะของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาและสถานประกอบการรู้ทักษะของนักศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาต่อไป


ด้าน รศ.ดร.เสถียร กล่าวว่า หลังจากนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะร่วมกับทาง อว. และศิษย์เก่า ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ในทุกสาขาของสถาบัน โดยใช้ระเบียบและกลไกใหม่ๆ ของ อว. ซึ่งปทุมวันโมเดลจะเป็นการพัฒนานักศึกษาสู่อนาคตที่ยั่งยืนเบื้องต้นคาดว่า การออกแบบหลักสูตร และการจัดการศึกษาแบบปทุมวันโมเดลจะเป็นรูปเป็นร่างภายใน 3 เดือน  ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของอุดมศึกษาไทย 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages