จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข "Home of happiness" บ้านแห่งความสุข - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 19 March 2023

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข "Home of happiness" บ้านแห่งความสุข

วันนี้ (16 มีนาคม 2566 ) ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน"Home of happiness" บ้านแห่งความสุข เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนเอง และได้เซ็นต์ MOU ความร่วมมือแบบบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม  

สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเเก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข,จังหวัดแม่ฮ่องสอน "Home of happiness" บ้านแห่งความสุข  เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)สำนักงานภาคเหนือ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยการบูรณาการข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกมิติ  ตลอดลอดจนบูรณาการความร่วมมือ และร่วมกันพัฒนาโมเดลและรูปแบบการศึกษาพัฒนาความยากจนคนจนกลุ่มเป้าหมายและชุมชนเปราะบางในพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคุมทุกรวม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการจริงที่มีความเหมาะสมกับบริบท  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ประกอบด้วย ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือชายสกาองค์กรชุมชนจังหวัดแม่สองสอน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน รูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายใช้ความรู้  กิจกรรม Kick OF  สร้างพลัง สานความร่วมมือต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การลงนามบูรอาการความร่วมมือแผนภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปอย่ายั้งยืน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages