จังหวัดราชบุรีจัดประกวดสุดยอดผ้าประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกผ้าพื้นถิ่นที่เป็นสุดยอดของจังหวัดราชบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 2 May 2024

จังหวัดราชบุรีจัดประกวดสุดยอดผ้าประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกผ้าพื้นถิ่นที่เป็นสุดยอดของจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีจัดประกวดสุดยอดผ้าประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกผ้าพื้นถิ่นที่เป็นสุดยอดของจังหวัดราชบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567 โดยมี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี นางสาวณัฐยา ทรงทิมไทย คลังจังหวัดราชบุรี นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม

 

ในการประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกรรมการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นกรรมการ จังหวัดราชบุรี


มีเป้าหมายการส่งผ้าเข้าร่วมประกวดจากผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย 18 ผืน ประกอบด้วย

1. ผ้าตีนจก จากกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านวัดนาหนอง 

2. ผ้าซิ่นตีนจกคูบัว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนัยพรผ้าจก 

3. ผ้าซิ่นตีนจกคูบัว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนัยพรผ้าจก 

4. ผ้าซิ่นตีนจกคูบัว จากกลุ่มบ้านตะโกผ้าจก (นางอนงค์ รู้จักวงศ์)

5. ผ้าซิ่นตีนจกคูบัว จากกลุ่มบ้านตะโกผ้าจก (นายวสันต์ ปัญญาธีระ)

6. ผ้าทอกะเหรี่ยง จากกลุ่มไจ๊ด่องพึ่ย (เดินทางยาย)

7. ผ้าจกไทยวนราชบุรี จากกลุ่มกลุ่มหนานเอฟผ้าจกไทยวนราชบุรี

8. ผ้าซิ่นตีนจก จากกลุ่มผ้าซิ่นตีนจกหลานย่าซ้อน กำลังหาญ

9. ผ้าจกเต็มผืนลายขิดนารีรัตราชกัญญา จากกลุ่มกลุ่มณัฐธภาผ้าจกทอมือ

10. ผ้าจกไทยวน ผ้าตีนจกต่อตัวยกมุก จากกลุ่มลีลาผ้าทอราชบุรี

11. ซิ่นตีนจก จากกลุ่มหัตถกรรมผ้าจกโยนกนคร

12. ผ้าซิ่นจกเต็มผืน จากกลุ่มหัตถกรรมผ้าจกโยนกนคร

13. ผ้าซิ่นจกเต็มผืน จากกลุ่มหัตถกรรมผ้าจกโยนกนคร

14. ผ้าซิ่นตีนจกสีธรรมชาติ จากกลุ่มหัตถกรรมผ้าจกโยนกนคร

15. ผ้าซิ่นตีนจก หน้ากว้างพิเศษ จากกลุ่มหัตถกรรมผ้าจกโยนกนคร

16. ผ้าซิ่นจกเต็มผืน จากกลุ่มหัตถกรรมผ้าจกโยนกนคร

17. ผ้าพิมพ์ลายดอกสงกรานต์ จากวิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์

18. ผ้าเปียว (ผ้าคลุมศรีษะ) จากกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าขาวม้าไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน

 

ผลการตัดสินผ้าพื้นถิ่นที่เป็นสุดยอดของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ผ้าจกเต็มผืนลายขิดนารีรัตราชกัญญา กลุ่มณัฐธภาผ้าจกทอมือ ผู้ทอคือ นางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ ขนาดผ้าความกว้าง 110 เซนซิเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร เป็นผ้าจกทอมือจากเส้นใยธรรมชาติ ตัวลายหัวใจสี่ดวงจกลายขิด ประยุกต์ดอกใหญ่ลายหักนกคู่ เปลี่ยนนกคู่เป็นตัว S สีที่ใช้ด้วยครั่ง 3 น้ำ ได้ 3 เฉดสี คือ สีเทา ย้อมด้วยสะตอ สีเหลืองย้อมด้วยมังคุด การจัดประกวดสุดยอดผ้าประจำจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้รู้จักอย่างแพร่หลาย 


สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages