สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติวันนักข่าว 5 มีนาคม 2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 5 March 2024

สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติวันนักข่าว 5 มีนาคม 2567

จ.ราชบุรี/ สมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติวันนักข่าว 5 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี 

นายประวิทย์  ลิ้มเจริญ ประธานสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี และนายกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สื่อปลอดภัยแก่เยาวชน ว่าสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี ทั้ง 10 อำเภอ ในพื้นที่ จ.ราชบุรีได้แก่1อ.เมืองราชบุรี 2.อำเภอบ้านโป่ง 3.อำเภอดำเนิน 4.อำเภอปากท่อ 5.อำเภอวัดเพลง 6.อำเภอบ้านโป่ง 7.อำเภอสวนผึ้ง 8.อำเภอบ้านคา 9.อำเภอบางแพ 10.อำเภอโพธาราม พร้อมรายชื่อทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดราชบุรีรายชื่อผู้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันสื่อสารมวลชน 5 มีนาคม 2567 ดังนี้.

1. นายศักดิ์ชัย พิศาลผม 

นายกฯเทศมนตรีเมืองราชบุรี

2. ทนายนพ สุขาภิรมย์

3. นายอนิรุท  เสาวกานนท์ 

ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช เขต 16       

4. พ.ต.ต.ดร.วรชาติ บุรณศิริ

5. นายพศวีร์ พุดชู 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฎิบัติงานระดับต้น สำนักงาน กสทช.เขต 16

6. นายนิวิฐ เล้าประเสริฐ

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองราชบุรี

7. นายณฐพรหม อิทธิพันธ์พล

ผู้อำนวยการสำนักข่าวไวออนไลน์ไทยแลนด์

8. นายสุระ กิจพิกุล

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์สื่อรัฐ

9. นายนำโชค นำทิพย์

บรรณาธิการข่าวกรอง

10. นายสุพจน์ วรสหวัฒน์

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมืองโอ่งนิวส์

11. นายคะนอง ทรัพย์ประเสริฐ 

ผู้สื่อข่าวอาวุโส ข่าวออนไลน์ไทยแลนด์ จ.ราชบุรี

12. นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง

อาสาสมัครสื่อชุมชน DSI จ.ราชบุรี

13. นางณัฐนา ศรีขวัญ 

อาสาพัฒนา อพปร.

14. นายวิทยา พจนสุนทร

อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน

15.น.ส.เปรมพิมล จันทร์แปลง 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เห็นพ้องต้องกันว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางสื่อสารมวลชนเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งคือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ "วันนักข่าว" องค์กรสื่อสารมวลชนทั่วประเทศพร้อมใจกันกิจกรรมต่างๆสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี เป็นองค์กรนิติบุคคลก่อตั้งขึ้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 19 คณะกรรมการได้มีมติจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ แก่ สื่อมวลชนและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมจึงได้จัดอบรมและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้ความรู้ตามโครงการ ให้ความรู้สื่อปลอดภัย รุ่นที่ 2/2567 มีเข้ารับการอบรม ของสถานการศึกษา สภาเด็กและอาสาสมัครสื่อชุมชน 10 อำเภอจำนวน 100 คนสำหรับการอบรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนเองต่อไปภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการถือเป็นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยขน์ต่อสังคมเนื่องใยนวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ วันนักข่าว 5 มีนาคม.ปี2567


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages