พช.ราชบุรี KICK OFF ขับเคลื่อนโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 31 January 2024

พช.ราชบุรี KICK OFF ขับเคลื่อนโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง

พช.ราชบุรี KICK OFF ขับเคลื่อนโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและคณะ นางยุพินเศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี นายสาโรจน์ มูลพวก นายกอบต.ดอนแร่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ทั้ง 10 อำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดหวัด/อำเภอ และประชาชาชนในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน บริเวณถนนเส้นทางหลังต๋าหลาดไท-ยวน วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รวมระยะทาง 500 เมตร

 

จังหวัดราชบุรี ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตลอดจนสนองพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ความว่า "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด "อารยเกษตร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" อันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีการพัฒนาต่างๆ 

 

โดยโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

 2) เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

 3) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ผล พืชผักสวนครัว และสมุนไพร

 4) เสริมสร้างความรักความสามัคคี สังคมเกื้อกูล สิ่งแวดล้อมและมีสุขภาวะที่ดีในหมู่บ้านชุมชน

 5) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรม

เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง อช. สานพลังแก้จน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน" อีกด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)และอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการในด้านต่างๆ 


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages