พช.ราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 31 January 2024

พช.ราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2567

พช.ราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2567 ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง อช. สานพลังแก้จน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน"

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง อช. สานพลังแก้จน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน" โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดราชบุรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทั้ง 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดหวัด/อำเภอ รวมทั้ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน   

และได้รับเกียรติจาก พระครูวินัยธร อำนาจ อนุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดนาหนอง ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ดังนี้


1. ประธานในพิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ. 2567

2. นายสัณฐิการณ์ จิตภูธโรจน์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นำกล่าวคำปฏิญาณตนของอาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน

3. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 จำนวน 20 คน

4. การมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับโรงเรียนวัดนาหนอง และโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง

5. กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้ร่วมทำบุญบริจาคให้กับวัดนาหนอง

6. กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณถนนเส้นทางหลังต๋าหลาด ไท-ยวน ระยะทาง 500 เมตร ขับเคลื่อนโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง 

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)และอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการในด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ 2567 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)และอาสาพัฒนาชุมชน(อช.) เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 55 ปี ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่อาสาพัฒนาชุมชน

          2.เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่อาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

          3.เพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านอาสาพัฒนาชุมชนและการใช้พลังอาสาพัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

 

ทั้งนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่า อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ถือเป็นเพื่อนคู่คิดของพัฒนากร เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข พัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งเป็น ผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนต่าง ๆ และได้กล่าวขอบคุณ อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อดทน เสียสละ และดำรงตนเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน ดั่งวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนที่ว่า “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages