ผบ.ตร. หารือ ก.พ.ค.ตร. ขับเคลื่อนระบบพิทักษ์คุณธรรมในองค์กรตำรวจ ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 13 January 2024

ผบ.ตร. หารือ ก.พ.ค.ตร. ขับเคลื่อนระบบพิทักษ์คุณธรรมในองค์กรตำรวจ ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่

ผบ.ตร. หารือ ก.พ.ค.ตร. ขับเคลื่อนระบบพิทักษ์คุณธรรมในองค์กรตำรวจ ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ ย้ำพร้อมยึดมั่นในระบบคุณธรรม การบริหารงานบุคคลข้าราชการตำรวจ และสนับสนุน ร่วมมือกับ ก.พ.ค.ตร อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดองค์กร 

วันนี้ (12 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ชั้น 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ โดยมีนายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธาน ก.พ.ค.ตร. , นายธวัชชัย ไทยเขียว , พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี , นายวันชาติ สันติกุญชร , พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ , พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม , พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน กรรมการ ก.พ.ค.ตร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมประชุม 


ในการประชุมหารือครั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานภารกิจ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของ ก.พ.ค.ตร รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ ผบ.ตร.รับทราบ โดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ อัตรากำลัง และครุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อลดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมจะช่วยประสานงาน เผยแพร่ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.ตร ตามพระราชบัญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565


ผบ.ตร.พร้อมยึดมั่นในระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลข้าราชการตำรวจ และจะสนับสนุน ร่วมมือกับ ก.พ.ค.ตร อย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจะช่วยกันทำให้ระบบพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งขาติ โดย ทาง ก.พ.ค.ตร จะช่วยประสานหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องด้วย  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายจะได้ประสานงานโดยตรงในรายละเอียดในเรื่องที่หารือร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผลปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป


ทั้งนี้ ก.พ.ค.ตร. เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา โดยการหารือข้อราชการครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน ก.พ.ค.ตร. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ โดยมี พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม เป็นโฆษก และนายธวัชชัย ไทยเขียว เป็น รองโฆษก ก.พ.ค.ตร. 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages