พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 1 June 2024

พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน”

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” ตามแนวพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ พื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม พัฒนาการอำเภอโพธาราม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอโพธาราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ซึ่งจังหวัดราชบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบายเน้นย้ำให้ดำเนินการกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันให้มีความเข้มข้น ภายใต้โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้  

-  จุดที่ 1 เส้นทางถนนกินได้ ณ บ้านดอนมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางโตนด อำเภอสวนผึ้ง รวมระยะเส้นทาง 100 เมตร มีไม้ผล 2 ชนิด มีผัก 6 ชนิด และมีสมุนไพร 1 ชนิด ซึ่งเส้นทางนี้มีครัวเรือนจำนวน 118 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายได้วันละ 20 บาท รวมเป็นเงินที่สามารถลดรายจ่าย จำนวน 47,000 บาท/เดือน

-  จุดที่ 2 วัดพระศรีอารย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวจากชุมชน สู่ศาสนสถาน 

 

ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการดำเนินโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนให้แก่คนในหมู่บ้าน/ชุมชน


จังหวัดราชบุรีมีเส้นทาง Best Practice การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 10 อำเภอ ๆ ละ 1 เส้นทาง รวม 10 เส้นทาง ระยะทางรวม  7,350 เมตร ดังนี้

-  บ้านห้วยตะแคงใน ม.6 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี ระยะทางปลูกผัก 800 เมตร

-  บ้านแยกหนองไม้เฝ้าจนสุดคลอง ม.4 ต.หนองไม้เฝ้า อ.บ้านโป่ง ระยะทางปลูกผัก 1,500 เมตร

-  บ้านดอนมะเดื่อ ม.3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม ระยะทางปลูกผัก 100 เมตร

-  ถนนซอยห้วยน้อย ม.6 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ ระยะทางปลูกผัก 50 เมตร

-  เรียบคลองหมู่สาม ม.3 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก ระยะทางปลูกผัก 200 เมตร

-  ถนนดอนพรหม-ลำพญา ม.1-2 ต.ดอนคา อ.บางแพ ระยะทางปลูกผัก 800 เมตร

-  ถนนกินได้บ้านท่าอีปะ ม.13 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง ระยะทางปลูกผัก 1,000 เมตร

-  บ้านทุ่งหินสี - ปากทางไร่คริสต์ ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง ระยะทางปลูกผัก 2,500 เมตร

-  บ้านหนองตาเล็ก ม.8 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา ระยะทางปลูกผัก 200 เมตร

-  ถนน 3088 ตรงข้ามวัดเวียงทุน ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง ระยะทางปลูกผัก 200 เมตร


เปรมพิมล/รายงาน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages