“ดร.มนพร” ร่วมแสดงความยินดี 63 ปี สถาบันการบินพลเรือน ตอกย้ำความสำเร็จ เป็น 1 ใน 9 สถาบันฝึกอบรมด้านการบินระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น Aviation Hub - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 4 June 2024

“ดร.มนพร” ร่วมแสดงความยินดี 63 ปี สถาบันการบินพลเรือน ตอกย้ำความสำเร็จ เป็น 1 ใน 9 สถาบันฝึกอบรมด้านการบินระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น Aviation Hub

 “ดร.มนพร” ร่วมแสดงความยินดี 63 ปี สถาบันการบินพลเรือน ตอกย้ำความสำเร็จ เป็น 1 ใน 9 สถาบันฝึกอบรมด้านการบินระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น Aviation Hub

ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 63 ปี พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ สบพ.และคณะกรรมการ สบพ. โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหาร และพนักงาน สบพ. ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ โดยมีพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันการบินพลเรือน และพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล


ดร.มนพร เจริญศรี กล่าวขอขอบคุณและชื่นชมผู้บริหาร พร้อมทั้งพนักงาน สบพ. ที่ได้ดำเนินการตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) โดยเป็นเครื่องมือและกลไกหลักของรัฐบาลในการกำหนดมาตรฐานการผลิตบุคลากรต้นแบบด้านการบินของประเทศ จากนี้ได้มอบนโยบายให้ สบพ. เร่งสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทุกระดับ โดยปรับระบบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังต้องสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ต่อไป


ด้านนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ตลอดระยะเวลา 63 ปี ที่ผ่านมา สบพ. ได้ผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้กับหน่วยงานการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตร บริการต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น


เกี่ยวกับการบิน เพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากร ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบิน โดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” และได้ก่อเกิดโครงการสำคัญของ สบพ. ในปี 2567-2572 ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานสู่มาตรฐานการบินของ EASA โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา โครงการเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน และโครงการงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ และผลักดันให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเฟสแรก ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 ในวงเงินประมาณ 398.5 ล้านบาท เป็นอาคารเรียนและฝึกอบรมที่มีความทันสมัย นับเป็นของขวัญแก่ สบพ. ในการดำเนินภารกิจเพื่อประเทศชาติต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ


ในปีที่ 63 นี้ สบพ. ได้รับการรับรองจากจาก ICAO ให้เป็นสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ระดับ Platinum ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สถาบันฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชีย และเป็น 1 ใน 9 สถาบันฝึกอบรมจากสมาชิกทั่วโลก ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นแล้วว่า สบพ. พร้อมก้าวต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาค ให้สามารถรองรับการกลับมาของอุตสาหกรรมการบินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความยั่งยืน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages