จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 6 May 2024

จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย

จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โรงยิม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ดร.ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ  

ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนายธฤตภณ สวนดอกไม้ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับเสด็จ โดยจังหวัดราชบุรีได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมจำนวน 2 บูธ คือ 1. กลุ่มณัฐธภา ผ้าจกทอมือ ผลิตภัณฑ์คือ ผ้าจกไทยวน 2. กลุ่มบ้านช่างสกุลบายศรี (ตานี สยาม) ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากาบกล้วย ซึ่งได้ใช้สีและวัตถุดิบจากธรรมชาติตามแนวพระดำริแฟชั่นยั่งยืน (Sustainable Fashion) ที่พระราชทานแนวทางไว้ในการเสด็จเยี่ยมเยียนในปีที่ผ่านมา อันเป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยผลงานทุกชิ้นมีตราสัญลักษณ์ Sustainable Fashion ที่ทรงออกแบบและพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปมอบให้ทุกกลุ่มที่ดำเนินการพัฒนาผลงานตามพระดำริ นอกจากนี้ ยังทรงมุ่งเน้นในการนำแนวความคิด Zero Waste ซึ่งเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง ทั้งการใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยให้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยพระองค์พระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และเสด็จไปพระราชทานแนวทางแก่สมาชิกกลุ่ม OTOP และศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งตรวจติดตามความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม แต่ละจังหวัดเป็นรายภาค ซึ่งในวันนี้เป็นการเสด็จทรงงานเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการน้อมนำพระดำริสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP และสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อพระราชทานแนวทางในการพัฒนากระบวนงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาส ยังผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages