จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 21 May 2024

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี  นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2567 โดยมี นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2567 ดำเนินการคัดเลือก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 แห่งที่ 1  ประเภท สำนักงานเลขานุการอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 แห่งที่ 2  ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 แห่งที่ 3  ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

 โดยมีเป้าหมายเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย

1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น

2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลตำบล ดีเด่น

3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดยจังหวัดพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 3 ประเภท ตามแนวทางการคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการเป็นลำดับต่อไป

 การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกลไกที่สำคัญและมีผลต่อสตรีในระดับพื้นที่ชุมชนในทุกๆ จังหวัดในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีส่วนช่วยเหลือสตรี ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การส่งเสริมศักยภาพสตรี รวมถึงมุ่งลดผลกระทบจากปัญหาสตรีที่ถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวหรือการขาดโอกาสในสังคม และช่วยลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นปัญหาโดยตรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในสังคมทุกวันนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังเป็นแหล่งทุน หรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้สตรีนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของสตรี โดยการรวมกลุ่มของสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มของสตรีเอง พร้อมเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรี โดยเริ่มต้นจากความต้องการของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับจากสังคมในความรู้ความสามารถของสตรี ต่อไป


เปรมพิมล จันทร์แปลง/รายงาน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages