พช.ราชบุรี /มมท.ราชบุรี ลงพื้นที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีในพื้นที่ ติดตามการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 21 April 2024

พช.ราชบุรี /มมท.ราชบุรี ลงพื้นที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีในพื้นที่ ติดตามการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

พช.ราชบุรี /มมท.ราชบุรี ลงพื้นที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีในพื้นที่ ติดตามการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสตรีให้เกิดความยั่งยืนทุก ๆ ด้าน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  นางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี สนับสนุน ติดตามการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี (เลขานุการประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี) นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดำเนินสะดวก นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และ สมาชิกกลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับ 

 

จังหวัดราชบุรี ภายใต้การอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ได้ให้ความสำคัญการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีในพื้นที่เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี มีการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ มีการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ มีการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีสร้างภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิตพัฒนาสตรีให้เกิดความยั่งยืนทุก ๆ ด้าน

 

กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยนางยุรี  ชิณโกสุม ประธานกลุ่มได้ปรึกษาหารือกับสตรีแม่บ้านในหมู่บ้าน ในการวมกลุ่มทำอาชีพเสริม เนื่องจากมีเวลาว่างจากการทำการเกษตรในเวลาช่วงเย็น โดยเริ่มแรกได้มีการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันท์ การบูรหอม พิมเสนน้ำ ยาหม่องเสลดพังพอน จำหน่ายในชุมชน ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ได้ลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คือ หมอนรองคอแฟนซี กระเป๋าผ้า ขนมทองพลับ ฯลฯ มีจำนวนสมาชิกกลุ่ม จำนวน 11  คน มีรายได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มฯ ประมาณเดือนละ 80,000 บาท หักต้นทุนการผลิตประมาณ 30,000 บาท สมาชิกจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 5,000 บาท สร้างรายได้เข้าหมู่บ้าน /ชุมชน ประมาณ   600,000 บาท/ต่อปี โดยกลุ่มฯ ได้ขยายผลการดำเนินงานแบ่งงานให้สมาชิกสตรีในหมู่บ้าน/ชุมชน มีงานทำเพิ่มได้อย่างน้อย 10 ครัวเรือน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้คุณภาพชีวิตสมาชิกในกลุ่ม /ในหมู่บ้าน ดีขึ้น มีเงินใช้ในครัวเรือน ไม่เป็นหนี้นอกระบบ มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages