พช.ราชบุรี /จ.ราชบุรี จัดยิ่งใหญ่ เดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก “ภูษาศิลป์ ถิ่นผ้าราชบุรี ” ในงานท่องเที่ยวราชบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 10 April 2024

พช.ราชบุรี /จ.ราชบุรี จัดยิ่งใหญ่ เดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก “ภูษาศิลป์ ถิ่นผ้าราชบุรี ” ในงานท่องเที่ยวราชบุรี

พช.ราชบุรี /จ.ราชบุรี จัดยิ่งใหญ่ เดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก “ภูษาศิลป์ ถิ่นผ้าราชบุรี ” ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาดประจำปี2567

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ณ เวทีบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางพรศรี ตรงศิริ นายเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ภูษาศิลป์ ถิ่นผ้าราชบุรี ” การแสดงเดินแบบ ผ้าไทยใส่ให้สนุก  ภายใต้งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาดประจำปี 2567 

มีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางณัษฐพร ชูวงศ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด กลุ่มสมาคม องค์กร ประชาชน ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชุรีกล่าวรายงาน

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดงาน “ภูษาศิลป์ ถิ่นผ้าราชบุรี” และจัดแสดง จำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองโอ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

​​ประการที่ 1 เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของผ้าพื้นถิ่นราชบุรี ซึ่งมีอัตลักษณ์ ความโดดเด่น ตามแบบแผนวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย ให้ได้รับความนิยม ในหมู่ประชาชน ทั้งภายในจังหวัดราชบุรี และบุคคลทั่วไป

​​ประการที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ แก่พี่น้องประชาชน

​​และ ประการที่ 3 เพื่อนำรายได้จากการจัดงาน  สนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

 

และกิจกรรมในค่ำคืนนี้ ยังมีการมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จากผลการประกวดบูธ OTOP และของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2567 (ดำเนินการประกวดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567) ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 6,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอจอมบึง รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสวนผึ้ง รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 4,000 บาท

4. รางวัลชมเชย 7 อำเภอ ได้รับเงินรางวัล อำเภอละ 3,000 บาท ได้แก่ อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอปากท่อ อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง และอำเภอบ้านคา 

สำหรับ โครงการ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหน่วยงานที่มีแนวนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย ได้ขับเคลื่อนและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน มีการผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสนองงานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน พระองค์ยังทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริมากมาย ที่ยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมากว่า 60 ปี

  

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาสที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด เป็นที่ประจักษ์ ด้วยพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางพระดำริ และพระวินิจฉัยในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ที่กำลังจะสูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง นำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่ดีให้กับช่างทอผ้า และครอบครัวอย่างยั่งยืน


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 






No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages