จ.ราชบุรี/โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดราชบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 11 April 2024

จ.ราชบุรี/โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พันตำรวจโท.ดร.วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์.เป็นประธานนายถนอม บุญนาคนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดราชบุรี” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗  กระทรวงยุติธรรม ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นทั้งประเทศ โดยตั้งที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรีจํานวน ๑๑๑ ศูนย์ครอบคลุมทุกตําบลทั้งนี้เพื่อให้เกิดการอํานวย ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม 


พร้อมทั้งคาดหวังว่าการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้จะสามารถทําให้ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของกระทรวงยุติธรรมและ นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมกับประชาชนในจังหวัดราชบุรียิ่งขึ้น 


เปรมพิมล/ภาพ

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages