อว.ยุคใหม่ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย จนถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่ดีของประเทศ ภายใต้การนำของ "รมว.ศุภมาส อิศรภักดี" - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 10 January 2024

อว.ยุคใหม่ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย จนถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่ดีของประเทศ ภายใต้การนำของ "รมว.ศุภมาส อิศรภักดี"

นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี  ทำหน้าที่มาเป็นเวลาครบ 4 เดือน ภายใต้นโยบายที่แถลงเพื่อขับเคลื่อนกระทรวง อว. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านอุดมศึกษาว่า “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ให้ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน้นเรื่องของ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ "เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ” ดังนั้น ในวันที่ 11 มกราคม 2567 จึงจะจัดแถลงผลการทำงานเพื่อให้เห็นว่ากระทรวง อว. ได้ดำเนินงานอะไรไปแล้วบ้าง โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.ที่อาคารสามย่านมิตรทาวน์ นางสาว.ศุภมาส อิศรภักดี กล่าวว่า 


งานแถลงดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะกล่าวถึงภาพรวมของกระทรวง อว. ว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ และยังเป็นความหวังของประเทศด้วย ซึ่งที่ผ่านมา 4 เดือน มีผลงานต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการลดภาระให้นิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง  และการลดภาระของอาจารย์ผู้สอน มุ่งผลักดันให้นิสิตนักศึกษาเรียนดี-มีความสุข-มีรายได้ สามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้  รวมทั้งผลงานสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ  สิ่งที่สำคัญคือจะชี้ให้เห็นว่ากระทรวง อว. มีแนวทางที่จะดำเนินงานในอนาคตอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศ ขณะเดียวกันก็นำความรู้มาช่วยประชาชนด้วย ถัดจากนั้นเป็นการอภิปรายจากตัวแทนผู้บริหารสถาบันการศึกษา ได้แก่ ประธาน ทปอ.(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) ประธาน ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ประธาน ทปอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเอกชน อภิปรายเรื่อง อนาคตการอุดมศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร  


สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการพูดถึงอนาคตของประเทศไทย ว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตในด้านอาชีพการทำงาน โดยผู้อภิปรายประกอบด้วย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยตัวแทนนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และ  CEO ของ SEA(Thailand)บริษัท shopee จากนั้นจะเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรต่างๆ ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ 


นางสาว.ศุภมาส อิศรภักดี ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นกระทรวงใหม่ล่าสุดของประเทศไทยที่เกิดจากการปฏิรูปประเทศ โดยรวมเอาหน่วยงานระดับกระทรวงจาก 3 กระทรวงเข้าด้วยกัน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกระทรวงที่มีงานหลายด้านมาก ตั้งแต่การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย จนถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่ดีของประเทศ ซึ่ง อว. มีบุคลากรกว่า 2 แสนคนในทุกจังหวัดของประเทศไทย มีบุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยเป็นที่ผลิตบัณฑิตให้ประเทศ มีโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในทุกภูมิภาค มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เทียบได้กับประเทศชั้นนำ และสามารถสร้างนวัตกรรมให้ประเทศอย่างมากมาย 


ทั้งนี้ งาน Future Thailand เป็นงานที่มองไปในอนาคตเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยโดยบทบาทใหม่ของ อว. ที่นำโดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.  ในวันงานจะมีเวทีเพื่อรับฟังเสียง และสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต (Voices of the Future) จากผู้แทนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัยที่มีชื่อเสียง และบริษัทเอกชนชั้นนำ การเสวนาในประเด็นการไปสู่อนาคต (Road to the Future) ของ 4 ประธานที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) และประธานพัฒนาระบบ Higher Education Sandbox QA และความพร้อมด้านบุคลากรของกระทรวง อว. (People for the Future) จากผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ของ อว. ที่จะช่วยทำให้เป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยเกิดขึ้นได้จริง 

.

สำหรับงาน Future Thailand จะมีการ จัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2567 ตั้งแต่ 08.30-16.00 น. 

ท่านที่สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Page Facebook : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

https://web.facebook.com/MHESIThailand. 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages