“ศุภมาส” นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดภูมิสารสนเทศแห่งชาติ มุ่งบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ ยกระดับระบบภูมิสารสนเทศของประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 17 January 2024

“ศุภมาส” นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดภูมิสารสนเทศแห่งชาติ มุ่งบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ ยกระดับระบบภูมิสารสนเทศของประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  ได้มอบหมาย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) คร้ังที่ 1/2567 แทน โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมถึงมีกรรมการผู้แทนจากส่วนราชการ 15 หน่วยงาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้จะกำกับดูแลประเด็นสำคัญของประเทศชาติ คือ ด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นการปรับปรุงทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อันเป็นภารกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาในอนาคต โดยนำเทคโนโลยีมาบริหารราชการบ้านเมืองตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ว่ารัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และการมีระบบภูมิสารสนเทศที่ดีจะทำให้ประเทศและประชาชนมีความก้าวหน้าและก้าวทันนานาประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศได้รับทราบรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยมีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยกระดับการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการประสาน รวบรวม และกลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศต่อคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และนำเสนอต่อสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาสรรจัดงบประมาณประจำปีต่อไป โดยเฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่หน่วยต่าง ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาระบบภูมิสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่พัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยในการประชุมครั้งนี้มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และ สทอภ. ได้นำเสนอระบบภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ต่าง ๆ ระบบเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรรายแปลง ระบบ Agri-Map ระบบตรวจสอบดิน รวมถึงให้บริการข้อมูลต่าง ๆ แบบ Open Data และ เชื่อมโยงข้อมูลกันภายใต้หน่วยงานภาครัฐ โดยมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน เช่น การเตรียมการรองรับภัยพิบัติ การแจ้งเตือนในพื้นที่ท่องเที่ยว การจัดการแปลงที่ดิน เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อระบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และมีมติให้จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาชั้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศ ด้านการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และ ด้านการกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศในระบบราชการพลเรือน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านภูมิสารสนเทศโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages