ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านพนักงานสอบสวนหญิง ประจำปี 2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 31 January 2024

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านพนักงานสอบสวนหญิง ประจำปี 2567

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการยกย่องข้าราชการตำรวจหญิงผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนดีเด่น เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี โดยได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจหญิงผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนดีเด่น เริ่มตั้งแต่ระดับกองบังคับการ ระดับกองบัญชาการ จนถึงระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้มอบหมายให้สมาคมตำรวจเป็นเจ้าภาพหลักในการพิจารณาคัดเลือก นั้น  

บัดนี้ การประเมินและคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนคดีดีเด่น ของระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ โดยมี พล.ต.อ.วินัย ทองสอง เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการอีก 14 ท่าน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจหญิงผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยมีรายนาม ดังนี้


• ระดับ รองสารวัตร (สอบสวน) ด้านคดีอาญาทั่วไป

ลำดับที่ 1  ร.ต.ท.หญิง ภัทรนันท์ คำปวน รองสารวัตร (สอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5

ลำดับที่ 2  ร.ต.ท.หญิง เจนจิรา ธิบดี รองสารวัตร (สอบสวน)  สังกัดสถานีตำรวจ ภูธรเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตำรวจภูธรภาค 6

ลำดับที่ 3  ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง พรรณทิวา ลำโนรี รองสารวัตร (สอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจภูธรภาค 6


• ระดับ รองสารวัตร (สอบสวน) ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่เด็กหรือสตรี

ลำดับที่ 1  ร.ต.อ.หญิง เพชรรพี  พิมพ์พัฒน์ รองสารวัตร (สอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย จังหวัดเลย ตำรวจภูธรภาค 4

ลำดับที่ 2  ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง พชรกร  ทัสนานุตริยะ รองสารวัตร (สอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำรวจภูธรภาค 6

ลำดับที่ 3  ร.ต.ท.หญิง ชลนิกานต์ ชำนาญไพร รองสารวัตร (สอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค 3


• ระดับ สารวัตร (สอบสวน) ขึ้นไป

ลำดับที่ 1  พ.ต.ท.หญิง เพชรรัตน์  เลิศวานิช  สารวัตร (สอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตำรวจภูธรภาค 7

ลำดับที่ 2  ร.ต.อ.หญิง พธู ปารมีมิ่ง สารวัตร (สอบสวน) สังกัดสถานีตำรวจ

ภูธรแม่กา จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5

ลำดับที่ 3  พ.ต.ท.หญิง สราวลี  ศรีเรือง  สารวัตร (สอบสวน) สังกัดกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 

ทั้งนี้  การพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหญิง  ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความเสียสละ  มีความวิริยะ  อุตสาหะ  ไม่ย่อท้อต่อภาระหน้าที่  ซึ่งจักเป็นผลดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพี่น้องประชาชนต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages