พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 26 December 2023

พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2567 ในการนี้ 

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย


1.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้คงเหลือของจังหวัดราชบุรีคงเหลือ ร้อยละ 12.73 


2.จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร จังหวัดราชบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร และรับสมัครเพื่อให้สตรีเข้าถึง ได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอให้ทุกอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 


3.การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดราชบุรีได้รับเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นเงินทั้งสิ้น 18,678,890 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15,093,365.06 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.80 แบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น

 3.1 งบบริหาร จำนวน 435,525.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.48

 3.2 งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 14,657,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.61

 3.3 งบเงินอุดหนุน ยังมิได้มีการเบิกจ่าย


4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 80.80


5.การพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 24 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,702,160 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการฯ ประเภทเงินอุดหนุน ทั้ง 12 โครงการ เป็นเงิน 550,000 บาท ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ที่ขอรับการสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี

 2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม  

 3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี

 4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages