ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 17 November 2023

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 ๑.๑ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ

 ๑.๒ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

๒. วัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  สำนักงาน คปภ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและพร้อมรับความท้าทายในอนาคต

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๓.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ ด้านกำกับ

       รองเลขาธิการ ด้านกำกับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้านกำกับ รองจากเลขาธิการ คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ. และดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการ คปภ. กำหนด

๓.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

       รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ       ช่วยเลขาธิการ คปภ. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ คปภ. มอบหมาย บริหารจัดการกิจการและ       การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รองจากเลขาธิการ คปภ. เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน คปภ. และดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเลขาธิการ คปภ. กำหนด


-๒-


๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  ๔.๑ มีสัญชาติไทย

๔.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  

  ๔.๓ สามารถทำงานให้แก่สำนักงาน คปภ. ได้เต็มเวลา


๕. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

๕.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยผู้สมัครตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

๕.๒ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี

๕.๓ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

๕.๔ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นพนักงานสำนักงาน คปภ. ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยเลขาธิการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

    (ข) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(ค) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

    (ง) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินหรือประกันภัย  ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ปี    

 ๖. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

๖.๑ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

๖.๒ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

  ๖.๓ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้ว

๖.๔ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย

๖.๕ เป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย ที่ปรึกษาบริษัท      ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการดังกล่าว

๖.๖ เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น


-๓-


๖.๗ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

๖.๘ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่   ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

๖.๙ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

  ๖.๑๐ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงาน คปภ. เช่น นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ หรือกำลังจะเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจกับสำนักงาน คปภ. อันมีลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. 

ในกรณีที่ผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖.๔ ข้อ ๖.๖ และข้อ ๖.๑๐ ให้สามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ หากมีคำรับรองของผู้สมัครว่าเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นรองเลขาธิการของสำนักงาน คปภ. และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บุคคลนั้นจะต้องลาออกจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๖.๔ ข้อ ๖.๖ และข้อ ๖.๑๐ ก่อนที่สำนักงาน คปภ. จะมีคำสั่งแต่งตั้ง


๗. การคัดเลือกและแต่งตั้งรองเลขาธิการ

    คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ และรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนสำนักงาน คปภ. มีคำสั่งแต่งตั้ง


๘. อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

ให้รองเลขาธิการด้านกำกับ และรองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของสำนักงาน คปภ. ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


๙. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

  ๙.๑ ใบสมัคร พร้อมประวัติส่วนบุคคล 

  ๙.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

    ๙.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    ๙.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน

    ๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

๙.๖ สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการอบรมหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือการผ่านการศึกษาดูงานในต่างประเทศ


-๔-


    ๙.๗ หนังสือรับรองจากองค์กรหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๕.๔  

     ๙.๘ เอกสารหรือหลักฐานแสดงผลงานหรือประสบการณ์ในการบริหารงานที่ผ่านมา ๙.๙ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ (A4) ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖

โดยผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๙.๑ - ข้อ ๙.๙ ตามวิธีการสมัครที่สำนักงาน คปภ. กำหนด


๑๐. วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

๑๐.๑ กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

           ๑๐.๑.๑ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th และเมื่อสำนักงาน คปภ. ได้รับข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะจัดส่งเอกสารใบสมัครเพื่อยืนยันการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ พร้อมจัดส่งคู่มือแนะนำการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร 

๑๐.๑.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๙.๑ - ข้อ ๙.๙ ในรูปแบบไฟล์ PDF ตามรายละเอียดที่แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัคร

๑๐.๑.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและจัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

๑๐.๒ กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๑ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร     โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงเลขาธิการ คปภ. และให้มายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

๑๐.๒.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร    จำนวน ๖ ชุด และจัดเอกสารใส่ซองแยกเป็น ๒ ซอง คือ ซองเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตาม      ข้อ ๙.๑ – ข้อ ๙.๘ และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยตามข้อ ๙.๙

๑๐.๒.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น.ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา


-๕-


๑๑. การพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกรองเลขาธิการจะพิจารณาข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ และรองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. จากข้อมูลที่ได้รับ จากนั้น จะเชิญผู้สมัครที่ผ่านการประเมินผลเบื้องต้นมาทำการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยในการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความเหมาะสม ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ทัศนคติต่อองค์กร ภาวะผู้นำ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เชาว์ปัญญาไหวพริบ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ของผู้สมัครประกอบกัน 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คปภ. หมายเลขโทรศัพท์     ๐๘๑-๑๗๔-๘๘๙๘ ในวันและเวลาทำการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@oic.or.th หรือสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ. https://www.oic.or.th


      

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages