วกส. รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม แหล่งเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวพระราชดำริ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 10 February 2023

วกส. รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม แหล่งเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 นำโดยนางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และรองผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมผู้เข้าอบรม วกส.3 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "คูโบต้าฟาร์ม แหล่งเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวพระราชดำริ" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติที่จะส่งผลในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีนายสมศักดิ์  มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด และนายปิยะชาติ ศรีมารุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด และคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ อาคารเกษตรชัยพัฒน์ คูโบต้าฟาร์ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

นายสมศักดิ์  มาอุทธรณ์ ได้กล่าว การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ สยามคูโบต้าจึงได้จัดตั้งคูโบต้าฟาร์มเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แม่นยำมีประสิทธิภาพ โดยได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นแนวทางสร้างโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของไทย

ภายหลังการกล่าวต้อนรับ ผู้เข้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 ได้เยี่ยมชมกิจกรรม KUBOTA FARM Tour ซึ่งประกอบด้วย 1. โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา (Precision Rice Farm and Crop Rotation Zone)  2. โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture Zone)  3. โซนยางพารา และปาล์มน้ำมัน (Para Rubber and Oil Palm Zone)  4. โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Zone)  และ 5. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (Modern Field Crop Farm Zone) จากนั้น เป็นการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ คูโบต้าฟาร์ม เป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจรเพื่อยกระดับให้เป็น เกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ผลลัพธ์คุ้มค่า รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages