วธ.ชงครม.รับรองตั้งวัดคาทอลิก อีก 39 วัด - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 24 January 2023

วธ.ชงครม.รับรองตั้งวัดคาทอลิก อีก 39 วัด

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยกรรมการ

ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) วาระสำคัญเป็นการพิจารณาแบบคำขอให้รับรองวัดคาทอลิก (แบบ คท. 2) ตามที่มิซซังได้ยื่นต่อกรมการศาสนา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ใช้บังคับ ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองวัดคาทอลิก จำนวน 39 วัด 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยประมาณการจำนวนวัดคาทอลิกที่จะยื่นคำขอให้รับรองทั้งหมด จำนวน 388 วัด โดยในปี พ.ศ. 2565 กรมการศาสนาได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิกแล้ว จำนวน 76 วัด และวัดคาทอลิกที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 39 วัด จึงคงเหลือจำนวนวัดคาทอลิกที่ต้องดำเนินการเพื่อให้มีการรับรองอีก จำนวน 273 วัด โดยกรมการศาสนาได้ร่วมมือกับเขตมิซซังทั่วประเทศปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้งานรับรองวัดคาทอลิกแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาภายในเดือนมิถุนายน 2566 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages