คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ สำหรับนักข่าวรุ่นที่ 1 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ สำหรับนักข่าวรุ่นที่ 1


วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 นณอาคารเลิศสรรพวิทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือทางคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดแถลงข่าวการจัดการศึกษาให้แก่ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยรองศาสตราจารย์  ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สุวรรณภูมิ ร่วมกับ คุณลัลน์ลลิตฤดี  วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว. (ประเทศไทย) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพร้อมทั้งเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้รู้จริง ปฏิบัติได้และมีความเป็นมืออาชีพ การได้รับความร่วมมือประสานประโยชน์จากภาคีเครือข่ายหลากหลายแขนง และเพื่อชูจุดเด่นเน้นความร่วมมือและสร้างบัณฑิตเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้จัดกิจกรรม BA&IT Connect :  บริหารธุรกิจ สารความคิด เชื่อมต่อพลังแห่งการเรียนรู้ และได้ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อย่าง สมาคมนักบัญชีไทยและสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ สำหรับนักข่าวรุ่นที่ 1


คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัลและการเรียนรู้เพื่อที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวทันกับโลกในปัจจุบัน เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นนำไปปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ รู้จริง ทางสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1 นี้ขึ้นมา 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ด้วยทางมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน โดยบูรณาการงานวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง นี้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดการเรียนการสอน 4 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  วาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา. ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 สุดพิเศษ..หากสมัคร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสิทธิ์รับค่าเทอมสุดพิเศษลด 50% สนใจสมัครได้ที่ https://admis.rmutsb.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  RUS 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages