รองปลัด ศธ. “สุทิน แก้วพนา” มอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 13 February 2022

รองปลัด ศธ. “สุทิน แก้วพนา” มอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

เช้าวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศเกียรติคุณและวันแห่งความภาคภูมิใจ พร้อมมอบโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) และคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบซึ่งเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศ พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนโรงเรียนเอกชนนอกระบบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และครูที่ได้รับรางวัล โดยเชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถบริหารและจัดการเรียนการสอนอันเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป พร้อมกันนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และหวังว่าผู้เรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพอย่างสุจริต ดำรงชีวิตอย่างมั่นคง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ด้านนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการบริหารและจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ทุกสาขาอาชีพ ให้มีความมุ่งมั่น นำความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ในการคัดเลือกผู้บริหารและครูผู้สอนจากทั่วประเทศ โดยในปีนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 657 ราย แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 291 ราย ครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 366 ราย และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 761 ราย 

สำหรับงานประกาศเกียรติคุณและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 วัน โดยปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมงานเป็นสำคัญ  นายพีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / ภาพ

กรรณิกา พันธ์คลอง / เรียบเรียง

ประชาสัมพันธ์ สช.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages