สมาคมการค้าปุ๋ยฯ (TFAS) แจง “โครงการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตร ของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์และสถานการณ์ราคาและตลาดปุ๋ยเคมี 2564“ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 1 November 2021

สมาคมการค้าปุ๋ยฯ (TFAS) แจง “โครงการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตร ของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์และสถานการณ์ราคาและตลาดปุ๋ยเคมี 2564“

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และคณะกรรมการ ได้แถลงข่าว “โครงการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตร ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์และสถานการณ์ราคาและตลาดปุ๋ยเคมี2564“ 

สถานการณ์ราคาปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมี จากต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นไปจนถึงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565 
ทั้งนี้เพราะ สภาพอากาศทั่วโลกส่วนใหญ่ที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น หลายๆ ประเทศตระหนักถึงความมั่นคงทางด้านอาหาร 
นโยบายการชะลอการส่งออกวัตถุดิบปุ๋ยเคมีของประเทศจีน วิกฤตราคาพลังงานน้ำมัน ค่าขนส่งทางเรือระหว่างประเทศมีราคาสูงและความผันผวนของค่าเงินในตลาดโลก ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวล้วนเกิดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19


ปัจจุบันราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยูเรีย (UREA) แอมโมเนียมซัลเฟต (AS) ไดแอมโมเนียมซัลเฟต (DAP) และ โพแทสเซียมคอไรด์ (MOP) 

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร ทั้งนี้เพราะประเทศไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบปุ๋ยเคมีมาจากต่างประเทศเกือบ100 เปอร์เซนต์ 


ในส่วนของแนวทางสนับสนุนโครงการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกร ของ กระทรวงพาณิชย์ ผ่านกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสมาชิกของสมาคมฯ ได้ให้การช่วยเหลือลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป รวมทั้งสิ้น 201,106 ตัน หรือ 4,022,120 กระสอบ โครงการเริ่ม

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และจะขยายเวลาต่อจนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2564 

การช่วยเหลือเกษตรกรในการลดราคาปุ๋ยเคมีในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ซึ่งเป็น

มาตรการหนึ่ง ที่ทางสมาคมฯ ร่วมกับภาครัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เห็นว่า ภาครัฐควรมีแผนระยะยาวในการช่วยเหลือเกษตรกร คือ การให้ความรู้ที่

ถูกต้องกับเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี การใช้ปุ๋ยเคมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร(Crop Productivity) จึงจะ

สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ “การเกษตรปลอดภัย” GAP (Good Agricultural Practice) คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ

เหมาะสมสำหรับพืช เพราะเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในการเพาะปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ

  

คณะกรรมการสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย (เข้าร่วมแถลงข่าว)

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายศุภชัย ปานดำ         กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายรัสชัย เหรียญพาณิชย์         กรรมการบริหารสมาคม

นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสุภัค  เหล่าดี เลขานุการฝ่ายวิชาการ


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages