วช. หนุนนักวิจัย มรภ.กำแพงเพชร ร่วม 38 เครือข่าย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 5 July 2021

วช. หนุนนักวิจัย มรภ.กำแพงเพชร ร่วม 38 เครือข่าย

มรภ.วิจัย เสนอใช้”เทคโนโลยีดิจิทัล  ”รับชีวิตวิถีใหม่ พร้อมกำหนดให้ “อินเทอร์เน็ต” 

เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเพื่อให้ ” ชนบท” เข้าถึงการเรียนสอนออนไลน์

รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า ตนและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง ทำการวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19” ในพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และการสนับสนุนจาก ทปอ.มรภ. ผลการวิจัยพบว่า โควิด-19  ส่งผลกระทบต่อประชาชนและทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตใหม่ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ดังกล่าว ยังมีการจ้างงานนักศึกษาเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ   มีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโควิด จำนวน 8 เรื่อง ทำให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย มาตรการ  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ จำนวน 76 รายการ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

รศ.ดร.ปาจรีย์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับข้อเสนอจากผลการวิจัย พบว่า รัฐบาลควรมีแผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน โดยกำหนดให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ขณะที่สถานศึกษาควร เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ครูอาจารย์ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่แตกต่างจากการเรียนในสถานศึกษา ส่วนหน่วยงานระดับจังหวัดควรพัฒนาผู้นำชุมชนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพใหม่ให้แก่ภาคครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นต้น 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages