วช. เปิดมิติใหม่ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม พร้อมรับข้อเสนอปีงบประมาณ 2565 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 23 July 2021

วช. เปิดมิติใหม่ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม พร้อมรับข้อเสนอปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และ แถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Steaming) ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ กล่าวว่า “สำนักงานการวิจัยแห่งซาติ (วช.) เป็นส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม โดยหนึ่งในประเด็นที่ วช. มุ่งเน้นและให้การสนับสนุน  คือ  การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ  โปรแกรมที่ 10 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน   

โดยได้วางเป้าหมายในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรับประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ซึ่ง วช. จะเปิดรับแผนงานเพื่อการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 แผนงาน  ได้แก่ แผนงานยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG) แผนงานยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และแผนงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล”​

นอกจากนี้ วช.  ยังได้จัดกิจกรรมการเสวนา  เรื่อง “การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย (Research for Future Industries of Thailand)” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย โดยมี คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักวิจัยและภาคเอกชนได้ทราบทิศทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต  และมีการเสวนา  เรื่อง เล่าเรื่อง-เรื่องเล่า กว่าจะสำเร็จ Success Case “Premium Agriculture & Food Products” โดยมีภาคเอกชนที่ได้นำงานวิจัยไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ คุณศศินันท์ ล้วนวรวัฒน์ (บริษัท คำฉันท์ไรซ์ จำกัด) คุณนิรันดร์ ตั้งกิจวาระฐี (บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด) คุณนราพงษ์ ชมภูธัญ (บริษัท นาวิสพลัส จำกัด และบริษัท วินเทค 168 จำกัด) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัท อ้วนอ่อน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและจัดจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์​

ในภาคบ่ายยังได้มีการแถลง “ผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช." ของนักวิจัย จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ (มังคุดหลังสวน มังคุดที่ไม่ธรรมดา) ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ (รถพยาบาลเพิ่มความปลอดภัย) รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์ (อุตสาหกรรมเครื่องบินความเป็นไปได้ของประเทศ) ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร (เปลี่ยนอ้อยเป็นไฟฟ้า) และ ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร (อาคารอัจฉริยะ) โดยมี รศ.วิรุฬ ศรีบริรักษ์ และ คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยที่สนใจจะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ของ วช. ได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน  และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตรงกับเป้าหมายที่ วช. ได้วางไว้  โดยนักวิจัยที่สนใจจะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้ และสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.nrct.go.th หรือ  สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 โทร 0-2579-1370-9 ต่อ 405 E-mail : industrial.research.nrct.go.th


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages