วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการรองรับสังคมสูงวัย ประจำปี 2565 พร้อมแถลงผลสำเร็จ NRCT Open House 2021 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 23 July 2021

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการรองรับสังคมสูงวัย ประจำปี 2565 พร้อมแถลงผลสำเร็จ NRCT Open House 2021

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Steaming) ผ่าน Facebook NRCT เป็นวันที่ 5 เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการรองรับสังคมสูงวัยของ วช. และแนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช. โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญ คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงวัยถึง 20% จากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของโลกและนัยยะสำคัญเชิงนโยบาย ซึ่งมองทั้งในกรอบเชิงนโยบายและปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าความหลากหลายของขั้นชีวิตและสังคมสูงวัย มีความสำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะหนุนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อม และนำพาการเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาทักษะเพื่อความอยู่รอด แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเป้าหมายการวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการใช้ความรู้ จากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย โดยในปีงบประมาณ 2565 มีการสนับสนุนใน 5 แผนงานหลัก ทั้งในด้านโอกาสและผลกระทบ การอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการดำรงชีวิต สังคมสูงวัยภายใต้วิถีใหม่ และนวัตกรรม Smart Community ทั้งนี้ วช. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนชุดข้อมูลจากการวิจัย มาตรการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

โดยกิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาเรื่อง “การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา และ ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ นอกจากนี้ ยังมีการแถลง “ผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการรองรับสังคมสูงวัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยของนักวิจัย จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ นางพรทิพย์ วชิรดิลก ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ รศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ และ ศ.นพ.เถลิงศักดิ์    กาญจนบุษย์ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการโครงการ และแนวทางในการพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages