สวค. จับมือ สกสว. เปิดวงรับฟัง ประสบการณ์การประเมินของ ‘เอดีบี’ ธนาคารพัฒนาเอเชีย สู่แนวทางการประเมินการวิจัยและนวัตกรรมไทย - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สวค. จับมือ สกสว. เปิดวงรับฟัง ประสบการณ์การประเมินของ ‘เอดีบี’ ธนาคารพัฒนาเอเชีย สู่แนวทางการประเมินการวิจัยและนวัตกรรมไทย

28 มิถุนายน 2564ผศ.ดร. ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและการประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของชาติ ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้น 

ทั้งนี้จากการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ของประเทศได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม โอกาสนี้ สกสว. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม จึงร่วมกับ มูลนิธิ สวค. ได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น  เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและการประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลทำเนียบนักประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนศึกษาองค์ความรู้ว่าด้วยศาสตร์ การติดตามและประเมินผลจากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รวมทั้งศึกษารูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประเมินของต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือ (Consortium) ด้านการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของการวิจัยในประเทศไทย 

โดยการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. วินอด โทมัส อดีตผู้อำนวยการด้านการวัดและประเมินผล ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ร่วมเป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์และแนวทางการประเมินโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง  และได้ฉายภาพให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นถึงแนวทางสำคัญของการประเมินงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่สำคัญ อาทิ  ผู้ประเมินต้องไม่นำตัวชี้วัด (Indicator) มาใช้ตัดสินวัดผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นๆทั้งหมด แต่ให้คำนึงทางบริบท และแนวทางการประเมินผลงานวิจัยตามหลักการของศาสตร์การวิจัยนั้นๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการวิจัย นวัตกรรม โดยคำนึงถึงการสร้างการมีส่วนร่วม ที่สร้างพื้นที่เชิญให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพินิจพิเคราะห์ร่วมกัน  เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีศักยภาพสูงสุดและปราศจากข้อกังขาในมิติต่างๆ อย่างการคอร์รัปชัน เป็นต้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages