สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310 ดี มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 16 June 2021

สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310 ดี มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 น.

ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

-------------------------

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310 ดี และเพื่อนสมาชิก นำโดย  ไลออน   ศิริเพ็ญ  วิจารณกุล นายกสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ปีบริหาร 2563-2564 พร้อมเลขาธิการ ไลออน ภัทรภร เฉลยจรรยา  ท่านผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี ไลออน สุจิตรา  เสริมบุญไพศาล  ที่ปรึกษา และอดีตผู้ว่าการภาค 310 ดี ไลออน ณริภา  ศรีสว่างวัฒน์  คุณเฉิน อี๋ จวิน ผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย  คุณธัญวลัย  เดชเจริญจิรดา นายกสมาคมหอการค้าไต้หวัน  นายกสโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย  และสมาชิก ร่วมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยพลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 

1. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท  


2. รถเข็นผู้ป่วย (wheelchair)  จำนวน 5 คัน ทางสโมสรไลออนส์ธนบุรีให้การสนับสนุน                        

3. เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 3 อัน ทางไลออน ศริเพ็ญ วิจารณกุล ไลออน ภัทรภร  เฉลยจรรยา และไลออน สุนีย์  เอกบัณฑิต ให้การสนับสนุน 


4. หน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ทางไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ให้การสนับสนุน


5. ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริการ เพื่อเป็นการกุศลฉลองสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ครบรอบ 30 ปี ในครั้งนี้

รายชื่อผู้บริจาค  จำนวนเงิน

1. ล. ศิริเพ็ญ วิจารณกุล  52,190


2. ล. สุพัตรา วิริยะธรางกูร  5,000


3. สโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย  200,000 


4. ล. ณริภา ศรีสว่างวัฒน์  10,000 


5. ล. ขนิษฐา นนทรีย์  10,000


6. ล. สุจิตรา เสริมบุญไพศาล  5,000


7. ล. มงคล ธนปิยานนท์ & เลดี้วิมล 10,000


8. ล. ชฎารัช ทวีสิน 10,000


9. ล. จิตรีย์ รุ่งวิจิตร์ศิริ  5,000


10. ล. ทองดี อักษรสุวรรณ 100,000


11. ล. ศิริพร สุสมาวัตนะกุล  55,000


12. ล. ธันยนันท์ นำพิทักษ์ชัยกุล  5,000


13. ล. อารีนันท์ เดชไพบูลย์ธนกร  10,000


14. ล. กิติดา ฐิติชูวงษ์  10,000


15. ล. มลีวัลย์ จริยากูล  3,000


16. ล. วิมล ลิมนิยกุล  2,000


17. ล. พลตรีหญิง พจนารถ อมาตยกุล  5,000


18. ล. ทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี  1,000


19. ล. ภัทรภร เฉลยจรรยา  2,000


20. ล. สมชาย ภูวจรูญกุล  5,000


21. ล. จินดา มีประเสริฐสกุล  5,000


22. ล. นันทนา แย้มวงษ์  2,000


23. คุณสินี น้อยเจริญ  5,000


24. ล. ขนิษฐา ปอวงศ์สว่าง  1,000


25. ล. มนต์ชัย ศิริตันติธรรม  5,000


26. ล. ศิริขวัญ จันทรางศุ  5,000


27. ล. ศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย  5,000


28. ล. ฐานิศวร์ พณิชย์ปรีดากุล  5,000


29. ล. สุนีย์ เอกบัณฑิต  5,000


30. คุณส่องแสง ประสพเนตร  3,000


31. คุณสิว์ญาณ์ สิงหเสนี  1,000


32. คุณศันสนีย์ ส่งสัมพันธ์  3,000


33. คุณสุรเดช-คุณสมพร วิจารณกุล  10,200


34. ล. สิดาพร บุญเกิด  1,000


35. ล. แสงจันทร์ เอี่ยมสระศรี  2,000


36. ล.ธนัญธร จิตมั่นไทยเจริญ  1,000


37. ล. กาจภณ เดชวัชรวงศ์  1,000


38. ล. อารมย์ สัตยวินิจ  2,000


39. ล. พละชัย ลาภสิริสวัสดิ์  5,000


40. ล. พัฒนพงศ์ จันทร์อัมพร  1,000


41. ล. ประหยัด อังคณาวิศัลย์  1,000


42. ล. จินตนา จิตดำรงชัย   1,000


43. ล. สาริศา เตชสุภัคนันท์  2,000


44. ล. โสภา ธารดำรงค์   1,000


45. ล. ดวงพร กิติชัยชนานนท์ 1,000


46. ล. อัญญิกา ตันศิริมาศ  2,000


47. ล.สุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี  2,000


48. สโมสรไลออนส์สวัสดี  3,000


49. สโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจนบุรี  3,000


50. ล. ณิชภัคร นนทิสกุล  2,000


51. ล. ภัคธัชพงศ์ ธนาปิยะรักษ์  2,000


52. ล. วิษณุ ชิระนุรังษี  10,000


53. ล. ธนพรรณ ศรีสุทธี  10,000


54. ล. พรทิพย์ ชวศิริกุลฑล  2,000


55. คุณผ่องพรรณ เหลืองอมรกุล 3,000


56. ล. รสพร นิวาตวงศ์  5,000


57. ล. สมบูรณ์ จรางเดช   2,000


58. ล. ปราณี จรางเดช  2,000


59. นายสิทธิพงศ์ จรางเดช 1,000


60. นางสาวธิตินันต์ จรางเดช  1,000


61. นางสาวปิยศิริ จรางเดช 1,000


62. นางสาวภคพร จรางเดช 1,000


63. นางสาวชนิศา จรางเดช 1,000


64. ล. ร.ต.ท.อังคาร เนตรเจริญศิริสุข 1,000


65. ล. ยาใจ ศิริตันติธรรม  1,000


66. ล. ปราณี สุวรรณเมธาจารย์  1,000


67. ล. บุญส่ง นิ่มศรีตระกูล  1,000


68. ล. ภากมล  สุรศักดิ์ศิลป 1,000


69. MAY THU THU SOE 1,000


70. ล. พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์   2,000


71. ล. อัญรินทร์ จงเลิศนิรันดร์   1,000


72. ล. ประสิทธิ์ โวหเกียรติ  1,000


73. สโมสรไลออนส์บางขุนเทียน กรุงเทพ 4,000


74. ล. ชัยวัฒน์ มหัตถนาพาณิช   3,000


75. ล. ชลกร มหาปิยศิลป์  2,000


76. สโมสรไลออนส์สีลม กรุงเทพ   3,000


77. ล. กำพล เชียงไชยวงศ์ 3,000


78. คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ 1,000


79. นางขาเฮี้ยง แซ่อึ้ง 10,000


80. คุณปภังกร-คุณนิตยา ศรีสว่างโชค 2,000


81. ล. ดร.เพริศแพรว วงศ์วุฒิกุลธร 1,000


82. ล. ณฐพรรณ อำไพ ส.นครหลวง 1,000


83. คุณสุวัชรีช์ เจียรวนนท์ 5,000


84. คุณสุจรรยา มงคลรัตนาภรณ์  1,000


85. คุณธาริกา มงคลสุข 1,000


86. คุณมัจฉรี โอสถานนท์ 1,000


87. ล. กิริยา ด่านสุวรรณดำรง  1,000


88. คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช 1,000


89. คุณบัณพร เอี่ยมอมรพันธ์  1,000


90. ล. มณทิพย์ เทพวารินทรามาศ  2,000


91. ล. กมลลักษณ์ กุลบดีวิสุทธิ์   2,000


92. คุณธารฤดี วงศ์วาร 1,000


93. คุณศรินลักษณ์ เกียรติยศเจริญ  2,000


94. คุณยุราพร เพิ่มเพียร 1,000


95. คุณสุรชัย วิโรจน์จินดาพันธ์  1,000


96. ล. กฤชศรัย ผลเนืองมา 1,000


97. สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ  80,000


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages