สกสว. พร้อมเดินเครื่องบริหารจัดการกองทุน ววน. มุ่งย้ำการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 29 May 2021

สกสว. พร้อมเดินเครื่องบริหารจัดการกองทุน ววน. มุ่งย้ำการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

28 พฤษภาคม 2564  ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง พร้อมด้วย  รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เข้าร่วมการประชุมเวทีการสื่อสารภายใน TSRI Share Meaning   เพื่อรับฟังการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วางเป้าหมายร่วมกันในการสร้างคุณค่าองค์กรภายใต้แนวคิด “ธรรมาภิบาลของ สกสว. ในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  โดยมี รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผอ.สำนักบริหารงบประมาณ ววน.  คุณสุจารี สอนง่าย รอง ผอ.สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ ด้านงบประมาณ ววน. และ ดร.เอก จินดาพล ผอ.กลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านความสามารถในการแข่งขัน ร่วมเป็นวิทยากรหลัก  โดยการเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ ถือเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน วางเป้าหมายองค์กร สกสว. กับการเข้าสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท่ามกลางพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในประเทศ 

โดยข้อสรุปจากร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ คือการที่ สกสว. ดำเนินงานตามพันธกิจสำคัญ โดยยึดถือเป้าหมาย มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ที่สอดคล้องกับ มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ “การจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปโดยอิสระภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 54 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา 11 (1) และเป็นไปตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการจัดสรรให้เฉพาะหน่วยงานในบังคับ บัญชาหรือในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีการดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องคำนึงถึงความคล่องตัว มีความโปร่งใส ไม่มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง” พร้อมกันนี้ บุคลากร สกสว. ยังได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการที่ปรากฏในคู่มือธรรมาภิบาล สกสว. No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages