ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 29 May 2021

ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

26 พฤษภาคม 2564 -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวน 50 คน ปลูกต้นไม้ใน โครงการ" ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดย  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ตามที่ทางกองพัฒนานักศึกษา กองอาคารสถานที่ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ" ราชมงคลธัญบุรี รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสาธารณะ ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา กรมป่าไม้ ในการให้ความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ จำนวน 4,500  ต้นและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้พี่น้อง ทุกคน ได้ช่วยกันดูแลรักษา ให้เจริญเติบโตงอกงามตามสิ่งที่ตั้งใจ
                                                  ภาพ/ข่าว: ทีมงานกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages