วช. จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 8 May 2021

วช. จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ อว. พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ และยุทธศาสตร์ อว. ในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม : บุคลากรด้านการวิจัย ภายใต้โครงการโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วช. 

จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยชุมชนระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)ขึ้น


วันนี้ 8 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ อว. พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๑๓ ที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยริเริ่ม ขับเคลื่อน และประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน การวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคล หรือ หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ด้วยภารกิจดังกล่าว วช. จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางการวิจัยและนวัตกรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งส่งผลให้จำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมมีเพิ่มมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ของประเทศในด้านการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ

การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้าง พัฒนา และยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ ผ่านการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว จะครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔ No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages