ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. คว้ารางวัล “Youth Volunteer Awards” ชูพันธกิจมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเป็นเลิศวิชาการ บ่มเพาะคนดีจิตอาสาสู่สังคม - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Monday, February 1, 2021

ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. คว้ารางวัล “Youth Volunteer Awards” ชูพันธกิจมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเป็นเลิศวิชาการ บ่มเพาะคนดีจิตอาสาสู่สังคม

ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) โชว์ความสำเร็จ ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. คว้ารางวัล “Youth Volunteer Awards” องค์กรภาครัฐที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นต้นแบบในการทำจิตอาสาของเยาวชน ประจำปี 2563  โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตเป็นอาสาสมัครมืออาชีพช่วยเหลือชุมชนและสังคม เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาสาธารณภัย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ตอกย้ำสถาบันการศึกษาบ่มเพาะบัณฑิตจิตอาสาสู่สังคม   

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า  หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับบริบทของสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครอบคลุม 5 วิทยาเขต  ได้แก่  หาดใหญ่ ,ปัตตานี, ภูเก็ต ,สุราษฎร์ธานี และตรัง ดำเนินการภายใต้ 2 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา และโครงการบัณฑิตอาสา 

ล่าสุดศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าโล่รางวัลองค์กรภาครัฐผู้สนับสนุนเยาวชนจิตอาสา ภายใต้โครงการเยาวชนจิตอาสาแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Youth Volunteer Awards” จัดขึ้นโดย Youth for Next Step และ Youth Plus Thailand ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐหนึ่งที่ดำเนินการงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นต้นแบบในการทำจิตอาสาของเยาวชน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่น ม.อ. ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาเสริมสร้างให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจิตอาสาที่เข้มแข็ง และร่วมบ่มเพาะคนดีก้าวสู่สังคมและประเทศชาติ  


สำหรับผลการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาชุมชน รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อระดมทุน สิ่งของ และกำลังพล ทั้งนักศึกษา บุคลากร พร้อมลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และยังดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถติดตามการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ : ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. @psuvolunteerCenter 

ขณะที่โครงการบัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตในการเป็นอาสาสมัครมืออาชีพในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโต ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างแกนนำจิตอาสาจำนวน 50 คนต่อปี อีกทั้งได้จัดงานประชุมสัมมนาประจำปี “มหกรรมจิตอาสาภาคใต้” ต่อเนื่องมา 3 ปี เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจอาสาสมัครภาคใต้ และล่าสุดเปิดตัวโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19   

“ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ.มุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อออกไปปฎิบัติงานในองค์กรต่างๆ อย่างมีคุณภาพ และการปลูกฝังนักศึกษาในการเป็นจิตอาสา เป็นคนดี โดยยึดคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ที่ชาวสงขลานครินทร์ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีพ และดำเนินงานมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี” ผศ.สุพจน์ กล่าว 


 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages