นักวิจัย ม.อ. ติดอันดับ 1 ใน 9 ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งสู่ผู้นำวิชาการและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 20 January 2021

นักวิจัย ม.อ. ติดอันดับ 1 ใน 9 ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งสู่ผู้นำวิชาการและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) โชว์ศักยภาพนักวิจัย ‘ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ คว้าอันดับ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2020  เป็นนักวิจัยของประเทศไทยที่มีผลงานการันตีจำนวนมากและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดดเด่นการวิจัยคุณภาพอาหารทะเลและการสร้างมูลค่าเพิ่มเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ม.อ. มุ่งสู่ความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม ขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ โดยสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม ซึ่งได้มุ่งส่งเสริมคณะอาจารย์และบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยล่าสุด ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 

สำหรับ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นับว่าเป็นนักวิจัยของประเทศไทยที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการวิจัยคุณภาพอาหารทะเลและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ และมีผลงานการวิจัยอื่นๆ เป็นจำนวนมากเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยมีผลงานได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น, รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ, รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),รางวัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 


นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำของไทย ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากโครงการวิจัย “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน / นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่” ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และอาหาร จำนวน 20,000,000 บาท เป็นต้น 

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยที่ติดอันดับ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน ในฐานะเป็นนักวิจัยที่ปฏิบัติงานภายใต้สังกัด International Center of Excellence in Seafood Science and Innovation มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ภายใต้หน่วยงานวิจัยด้านอาหารทะเล วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นงานวิจัยคุณภาพอาหารทะเล และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่มาถ่ายทอดและบ่มเพาะให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไป 
  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages