กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 27 October 2020

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL”

27 ตค.63 / โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญ ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิด “นวัตกรรมสื่อ” (Media Innovation) สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน ผนึกกำลังกับเครือข่ายผู้ผลิตสื่ออาชีพ จัดงานใหญ่เสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อด้วย DATA DRIVEN มีสื่อมวลชนและผู้ผลิตสื่อทุกแขนง เข้าร่วมหลายภาคส่วน มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อยกระดับองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาให้เกิด นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นนิเวศสื่อที่ดี

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยถึงการจัดงานเสวนา “DATA  DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL” ว่า ในโลกทุกวันนี้  มีผู้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการนำ DATA มาใช้งาน ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้ง เรื่อง BIG DATA, AI และ MECHINE LEARNING สิ่งเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ไปในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงงานด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อด้วยเช่นกัน 

กองทุน ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสื่อ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการผลักดันและส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ผลิตสื่อได้เข้าใจ เห็นถึงประโยชน์และแนวทางในการนำข้อมูล DATA มาใช้งาน เพื่อสร้างสรรค์สื่อในยุคใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้จัดงานเสวนา “DATA  DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค  NEXT NORMAL” ขึ้นในวันนี้  ในการเสวนาฯ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการยกระดับและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) และร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุน ตอกย้ำถึงแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคนให้คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเล่าเรื่องผ่านสื่อ การผลิตสื่อเพื่อสร้างนวัตกรรมตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้ผลิตสื่ออาชีพ  สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ความรู้เท่าทันสื่อและการคิดเชิงวิพากษ์  สร้างโอกาส เปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย และปัญหาที่ควรแก้ไข เข้าใจชุมชน สังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย  สร้างความร่วมมือเครือข่าย สร้างโอกาส องค์ความรู้ และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ส่งเสริมการเผยแพร่ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์  และการต่อยอดนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณะประโยชน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านนวัตกรรมสื่อจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งยังให้มีการติดตามและประเมินผลการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การจัดงานเสวนา“DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรมในยุคNext Normal”  จึงเป็นกลไก สำคัญที่ได้สร้างองค์ความรู้ในการนำข้อมูล BIG DATA มาศึกษาเรียนรู้ นำมาต่อยอดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับในการพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมสื่อในมิติใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีประโยชน์ต่อการสื่อสาร ในสังคมที่ดีและเป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเป้าหมายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนทั้งในด้าน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์     และการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์   

การจัดงานวันนี้เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์อีกก้าวหนึ่งของกองทุน ในการพัฒนาสื่อให้ก้าวไปข้างหน้า ในยุคใหม่ ทันต่อโลกและการเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน กองทุนพร้อมเป็นแรงหนุนเสริม ให้ผู้ผลิตสื่อได้ยกระดับและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมช่วยกันสร้างนิเวศสื่อที่ดี พัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ในยุค NEXT NORMAL
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages