สภาประชาชนแห่งชาติ จัดประชุมเรื่อง ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างประชาธิปไตย ตามแนวทาง ร.๕ ร.๖ ร.๗ และนโยบาย ๖๖/๒๓ ขั้นตอนที่ ๒ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 13 October 2020

สภาประชาชนแห่งชาติ จัดประชุมเรื่อง ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างประชาธิปไตย ตามแนวทาง ร.๕ ร.๖ ร.๗ และนโยบาย ๖๖/๒๓ ขั้นตอนที่ ๒

สภาประชาชนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการประจำอันเป็นสถาบันหลัก ได้มีมติเอกฉันท์ให้มีการจัดการประชุมเร่งด่วนพิเศษขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ที่ห้องประชุมวีไอพี ๑ สโมสรกองทัพบก เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  “เรื่อง การประชุมเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างประชาธิปไตย ตามแนวทาง ร.๕ ร.๖ ร.๗”

โดยมีสภาประชาชนแห่งชาติ , สภาพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทสี่ และศูนย์กลางสร้างสันติภาพโลกถาวร เข้าร่วมประชุม 

- กล่าวเปิดประชุม โดยประธานใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติ (พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์) และ ประธานใหญ่ฝ่ายสงฆ์ พระครูวิวิธกาญจนคุณ พร้อมด้วยวิทยากรบรรยาย ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

- คุณชิงชัย มงคลธรรม อดีต ร.ม.ตกระทรวงศึกษาธิการรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  ว่าด้วยสถานการณ์ปฏิวัติกระแสสูงในประเทศไทย และปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

- ดร.ณรงค์ โชควัฒนา  ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ ว.ป.อ. ว่าด้วยประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร, เศรษฐกิจแห่งชาติ

- ดร.อัมรินทร์ คอร์มันต์  นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ, นักธุรกิจระหว่างประเทศผู้ก่อตั้งกองเรือพาณิชย์ไทย  ว่าด้วย ประชาธิปไตยในเศรษฐกิจ ความมั่นคงแห่งชาติทางการค้าและทรัพยากร

- นอ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญานนท์  ทหารประชาธิปไตย ว่าด้วย ประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย, การสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย

- คุณลัดดาวัลย์  ประธานชาวพุทธฯ ว่าด้วยประวัติศาสตร์สัญลักษณ์และอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ และภัยความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

- คุณสรชัช ณ. ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย และการสร้างประชาธิปไตย  

- คุณศิริชัย ไวกยี  คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ 

- ผู้แทนวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ , ผู้แทนสาขาอาชีพ กรรมกร ชาวนา พ่อค้า ข้าราชการ ทหารผ่านศึก ตำรวจ, ปราชญ์ชาวบ้าน, นักวิชาการด้านต่างๆร่วมกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการต่อสู้ขับเคลื่อนสร้างประชาธิปไตยโดยสันติวิธี 

๑๗.๐๐ น.     - แถลงปิดประชุม 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages