เปิดแล้วจ้า...ตลาดชุมชนวิถีพอเพียง บ้านคลองห้า - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 4 September 2020

เปิดแล้วจ้า...ตลาดชุมชนวิถีพอเพียง บ้านคลองห้า

นายนิติ วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิด “ตลาดชุมชนวิถีพอเพียง บ้านคลองห้า” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในอำเภอคลองห้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว สามารถพึ่งพาตนเอง ผ่านกลไกของตลาดชุมชน เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้าของชุมชน และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของตำบลคลองห้า ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ ตลาดชุมชนวิถีพอเพียง บ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.นฤมล ธนานนันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 

กำนันศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ กำนันตำบลคลองห้า ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า และแม่ค้า ประชาชนในพื้นที่
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7  ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 

โดยโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นการช่วยเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินให้กระจายสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างการรับรู้การเป็นตลาดชุมชนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ที่สัญจรผ่านไปมาและประชาชนทั่วไป

สำหรับ“ตลาดชุมชนวิถีพอเพียง บ้านคลองห้า” ประกอบไปด้วยสินค้าชุมชนที่มีชื่อสียง หมี่กรอบ น้ำพริก ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า เบเกอรี่บ้านคลองห้า ขนมเบื้องโบราณ ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ ของกินพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น สินค้าOTOP ของกิน ของฝากหลากหลาย โดยตลาดเปิดวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของสัปดาห์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลาดอยู่ใกล้กับวัดแสวงสามัคคีธรรม ห่างจากเทคโนธานีเพียง 1 กิโลเมตร ตลาดเปิดเวลา 10.00 น. เป็นต้นไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages