มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล “Platinum Award” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 13 August 2020

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล “Platinum Award”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 124 หน่วยงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทาง มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Platinum Award” จากผลงานที่นำไปจัดแสดง ในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model ดังนี้ 

ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งการและเคหะสิ่งทอ”โดย ผศ.ดร.สาคร  ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาวัสดุผสมจากไผ่เหลือทิ้ง (Development of bamboo composites from bamboo waste)”โดย ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเส้นใยจากกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์งานถักทอ” โดย นางสาวโสภิดา วิศาลศักดิ์กุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลงานเรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยหน่อไม้ดอง”   เป็นผลงานได้รับทุนท้าทายไทยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) 

และได้รับ 1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง ประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานเรื่อง “วัฒนธรรมสีเขียว” โดย นางสาววรวินันท์  ลอยเมฆ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ธงเทพ ศิริโสดา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลงานเรื่อง “การพัฒนา mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android เรื่องศาสตร์และศิลป์การดนตรีไทย”  

โดย นายน่านฟ้า  เสรี ,นางสาวบุษบา  บุญเกิด และนางสาววิลาวัณย์  ม่วงขาว อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์บรรทม น่วมศิริ และ ดร. สุภาสิรีร์  ปิยะพิพัฒน์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับเป็นสารต้านเชื้อจุลชีพและลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น”  โดย นางสาวเนตรนภา กำลังมาก อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ และ ผศ.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 45 หน่วยงาน 142 ผลงานNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages