วช. จับมือ มหาวิทยาลัยเกริก สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 4 August 2020

วช. จับมือ มหาวิทยาลัยเกริก สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เมื่อวาน (3 ส.ค. 2563) เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ เวที Highlight Stage มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ Thailand Research Expo ๒๐๒๐ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนามใน MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) กับ มหาวิทยาลัยเกริก โดย วช. จะให้การสนับสนุนงบประมาณหลักในด้านการบริหารจัดการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การติดตามโครงการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตามความเหมาะสม และสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และทาง มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้เป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นบนฐานทุนทางสังคม ภูมิปัญญา และทรัพยากรในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ในขอบเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
​การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะสามารถส่งผลให้เกิดนักวิจัยวิชาการและนักวิจัยชาวบ้าน ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดศูนย์ประสานงาน และศูนย์เรียนรู้ นำไปสู่การเกิดชุมชนนวัตกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ให้กับชุมชนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages