อินฟอร์มาฯ พร้อม กระทรวงทรัพยากรฯ คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายด้านน้ำ เปิดงาน "Thai Water Expo และ Water Forum 2024" - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 4 July 2024

อินฟอร์มาฯ พร้อม กระทรวงทรัพยากรฯ คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายด้านน้ำ เปิดงาน "Thai Water Expo และ Water Forum 2024"

 อินฟอร์มาฯ พร้อม กระทรวงทรัพยากรฯ คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายด้านน้ำ เปิดงาน "Thai Water Expo และ Water Forum 2024" หนุนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดันไทยผู้นำบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอาเซียน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะวิศวะ จุฬาฯ , อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายด้านน้ำจาก สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกันเปิดงาน "Thai Water Expo และ Water Forum 2024" ขนทัพเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ทันสมัย ชูแนวคิด "ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำ ขับเคลื่อนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน"  เสริมแกร่งผู้ประกอบการ มุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทุกห่วงโซ่อุปทานในระบบนิเวศทางธุรกิจยุคเศรษฐกิจใหม่ พร้อมสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ และเปิดตัวการลงนามสัญญาร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับสภาวะอากาศสุดขั้ว จนก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมซ้ำซากและฉับพลัน ตลอดจนภัยแล้ง โดยทางกระทรวงฯ ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อรองรับต่อสถานการณ์การโลกที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมในประเด็นสำคัญ เรื่อง การจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม การป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชัน เป็นต้น และการเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แผนแม่บทดังกล่าว งาน Thai Water Expo และ Water Forum 2024 จะเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมแกร่งและผลักดันทุกภาคส่วน ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการรับมือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันผ่านการการจัดการน้ำ น้ำเสีย จากภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดรับกับสถานการณ์โลก อย่างหลักสูตร Innovative Engineering for Sustainability : IES)  เพื่อรองรับการจัดการอย่างยั่งยืนในยุคโลกเดือด ทั้งนี้นอกจากการสอนในห้องเรียนทางคณะวิศวะฯ ยังได้มองหาโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านการจัดงานสัมมนา Water Forum ขึ้นภายในงาน Thai Water Expo 2024 พร้อมกันนี้ ยังคงสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายด้านน้ำ คือ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ อินฟอร์มาฯ ร่วมกันนำเสนอเนื้อหา Smart, Green, Resilient for a Climate-Friendly Future เป็นต้น โดยได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจาก GIZ , ปตท และธนาคารโลก มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่สำคัญผ่านหัวข้อ "เสริมศักยภาพเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในเอเชียและแปซิฟิก"  ซึ่งทางคณะฯ และพันธมิตรเครือข่ายด้านน้ำ เชื่อมั่นว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ หน่วยงานทั้งไทย และอาเซียน นำไปปรับในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ร่วมกับการจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป” 

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในทุกด้านของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคม ที่ผ่านมา อินฟอร์มาฯ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และน้ำเสีย ผ่านการจัดงาน "Thai Water Expo (THW)" ทุกปี โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน รวมถือเครือข่ายด้านน้ำระดับประเทศมาร่วมจัดแสดง ซึ่งการจัดงาน THW 2024 ในปีนี้ได้ชูแนวคิด "Revolutionizing Water Technologies to Drive Climate Adaptation Towards a Sustainable Future" หรือ ปฏิวัติเทคโนโลยีน้ำ ขับเคลื่อนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยได้ขนทัพเทคโนโลยี นวัตกรรมและโซลูชันด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ทันสมัยกว่า 250 บริษัท พร้อมกันนี้ผู้นำด้านการจัดน้ำระดับโลกอย่างสิงคโปร์ได้นำผู้ประกอบการกว่า 15 บริษัทเข้าร่วม ที่สำคัญภายในงานมีการจัดประชุมนานาชาติ Water Forum รวมถึงเวที GreenTech Stage ที่นำเสนอเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำ เป็นต้น และปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางเราได้ร่วมมือกับอีก 4  พันธมิตร ในการลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือในการจัดสัมมนา Water Forum ประจำปี อินฟอร์มาฯ มั่นใจว่า เวทีดังกล่าวจะเกิดการต่อฐานและเติมยอดในมิติของการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน รวมถึงผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน

เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ร่วมกันในงาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2024 งานนิทรรศการและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรของภูมิภาค จัดร่วมกับงาน Entech Pollutec Asia 2024 งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ รวมบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกจัดแสดงเทคโนโลยี การจัดการขยะ การวัดคุณภาพอากาศและน้ำ สอดรับเทรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดแสดงแล้ววันนี้ - 5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thai-water.com 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages