สวส.จัดงานแถลงข่าวงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ปี 2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 11 July 2024

สวส.จัดงานแถลงข่าวงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ปี 2567

สวส.จัดงานแถลงข่าวงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ปี 2567
ระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาวิสาหกิจมุ่งตอบโจทย์บริบททางสังคมไทย
สวส.จัดงานแถลงข่าวประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 เพื่อเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็น พร้อมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ในปี 2568 ให้สอดรับแผนพัฒนาประเทศ สู่การเติบโตทางสังคมที่ยั่งยืน
นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมทั้ง คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ประธานการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจําปี 2566 
คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล คณบดีประจําคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวหน้าทีมนักวิชาการโครงการจัดงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจ เพื่อสังคม ประจําปี 2566 และที่ปรึกษานักวิชาการโครงการจัดงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจ เพื่อสังคม ประจําปี 2567 
ผศ. ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล คณบดีประจําคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมแถลงข่าวงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 โดยจัดงานแถลงข่าวขึ้น ณ ห้อง Common Ground ชั้น 1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
นางนภา กล่าวว่า สวส. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยตามพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มาตรา 75 ที่กำหนดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม 
ซึ่งนับว่าการประชุมสมัชชาฯจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ซึ่งการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเต็มไปด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ความยั่งยืนอย่างแท้จริง สู่การเป็น Mainstream Social Enterprise For Sustainable Future โดยการจัดการประชุมสมัชชาในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง Conference Hall ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) นางนภา กล่าวทิ้งท้าย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages