NRCT Open House 2024 วันที่เก้า วช. ชี้แจงกรอบวิจัยทุน KM ปี 2568 มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 12 June 2024

NRCT Open House 2024 วันที่เก้า วช. ชี้แจงกรอบวิจัยทุน KM ปี 2568 มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

 NRCT Open House 2024 วันที่เก้า วช. ชี้แจงกรอบวิจัยทุน KM ปี 2568 มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2024 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ นำสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ วช. จึงได้กำหนดกรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 


เพื่อเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามแผนงานส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ มี 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย มิติการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง วช. ได้มองถึงการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทางการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองทางสังคม และการป้องกันประเทศและความมั่นคงปลอดภัยและสวัสดิภาพทางสังคม มิติการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม วช. ได้มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร การตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเกษตรในชุมชน การบริหารจัดสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน รวมถึงการยกระดับสังคมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้แนวเศรษฐกิจสีน้ำเงิน และการพัฒนาสังคมคุณภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มิติการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ วช. เน้นการส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตัวเองด้วยระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารการจัดการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ เป็นประเด็นที่ วช. เปิดรับข้อเสนอในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านสังคมสูงวัย การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบบูรณาการ รวมถึงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น นำสู่นโยบายสาธารณะ


ทั้งนี้ การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) เป็นการนำองค์ความรู้ต้นแบบและนวัตกรรม เทคโนโลยีและกระบวนการที่ผ่านกระบวนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว นำมาจัดทำเรื่องของกลไกการทำงานเพื่อส่งต่อสู่กลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ตามมิติต่าง ๆ ต่อไป


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอทุน KM ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ และกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ” โดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้ 

-กรอบที่ 1 “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 

-กรอบที่ 2 “กรอบการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังสี 

-กรอบที่ 3 “กรอบการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง” โดย นายวัลลภ นาคบัว 

-กรอบที่ 4 กรอบการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ โดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ 

และเรื่อง “กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน KM”  โดย ดร.มารยาท สมุทรสาคร 

ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ วช. มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการเขียนข้อเสนอ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมเสวนาและตอบข้อซักถามถึงหัวข้อเสวนาในวันนี้ 


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบ “NRIIS” โดย นางสาวศยามน ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยได้อย่างทันท่วงที 


ในช่วงบ่าย มีการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2024 ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) โดย นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) โดย นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ จาก กรมปศุสัตว์ ผศ. ดร.สมฤดี สักการเวช จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เพื่อสร้างแนวคิดหรือแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่นักวิจัยในอนาคต


ตลอด 9 วันที่ผ่านมา วช. ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2024 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งปีนี้ วช. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในปี 2568 รวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงาน สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th หรือที่ nriis.go.th
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages