ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย – ความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 13 June 2024

ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย – ความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์

ประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย – ความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ 
ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการฟิสิกส์สยาม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 หรือ Siam Physics Congress 2024 (SPC 2024) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป

หมายเหตุภาพบุคคลเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
1.รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
3.รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี
4.รศ. ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
5.รศ. ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages