สวพส. สร้างผลสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 31 May 2024

สวพส. สร้างผลสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูง

สวพส. สร้างผลสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูง
ได้คะแนนเต็ม 100 จากการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้ทำการประเมินองค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่ 96.39 คะแนน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนรวม 100 คะแนนเต็ม ซึ่งสวพส. มีภารกิจในการสนับสนุนงานของโครงการหลวงและนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้และขยายผลพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดของ สวพส. เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง นโยบายและเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สามารถตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่สูงและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงประเด็น โดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยภาคีเครือข่าย
ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน อาทิ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร เพื่อลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและลดการเผา
ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 377.034 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการลดปัญหาความยากจนของประชาชนบนพื้นที่สูง
เกษตรกร 2,451 ราย สามารถนำองค์ความรู้ 24 เรื่อง จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วิธีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินนาขั้นบันไดขุดใหม่ เทคโนโลยีเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากการปลูกพืชท้องถิ่น การใช้ชีวภัณฑ์และฟีโรโมนป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีเกษตร สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง เป็นต้น
ท้ายนี้ นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ สวพส. ได้กล่าวขอบคุณคณะประธานที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกชุด ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สวพส. รวมตลอดถึงขอชื่นชมผู้อำนวยการ สวพส. และผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สวพส. ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ได้คะแนนการประเมินองค์กรสูงสุดของประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจตลอดไป 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages