วกส.5 ศึกษาดูงาน การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร สู่ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 14 May 2024

วกส.5 ศึกษาดูงาน การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร สู่ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

 วกส.5 ศึกษาดูงาน การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร สู่ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 ผู้บริหารมูลนิธิเกษตราธิการ ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 120 ราย ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการผลิตด้านการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามแนวความคิดและการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการ  “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”  ซึ่ง วกส.5 ทั้งหมดเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเกษตรกรรุ่นใหม่


โดยในวันที่ 18 เมษายน 2567 ศึกษาดูงาน  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เป็นหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมและรับซื้อนมดิบจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม โดยมี นางสาววนิษฐา ตุ้มปี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายในภารกิจของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม


สำหรับวันที่ 20 เมษายน ศึกษาดูงาน ไร่สุวรรณฯ หรือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงาน วิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการวิจัยค้นคว้าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการเกษตรและนำมาปรับปรุงพัฒนาพันธ์พืชให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และความกินดีอยู่ดีของประชากรโลก โดยมี รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายในภารกิจการพัฒนาการเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน การนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาภาคสังคม เพื่อการเเข่งขันทางการตลาดของเกษตรกร ในการนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจัยต่างๆ ของคณะเกษตร มาจัดนิทรรศการ ให้ วกส.5 ได้ชมและแลกเปลี่ยน เพื่อการสร้างเครือข่ายร่วมกันในอนาคตต่อไป

https://youtu.be/RlCoz79YZQg part 1/3

https://youtu.be/oaJ2FQEiRBE part 2/3

https://youtu.be/m6T9T6AFB44 part 3/3


หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ ด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages