กรมชลประทาน ติดตามโครงการชลประทานขนาดกลาง จ.น่าน ดึงระบบ IoT จัดการน้ำอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอย่างยั่งยืน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 2 April 2024

กรมชลประทาน ติดตามโครงการชลประทานขนาดกลาง จ.น่าน ดึงระบบ IoT จัดการน้ำอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอย่างยั่งยืน

 กรมชลประทาน ติดตามโครงการชลประทานขนาดกลาง จ.น่าน

ดึงระบบ IoT จัดการน้ำอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังจากที่ กรมชลประทานได้ลงพื้นที่ “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต” และร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในแนวทางปรับปรุงโครงการชลประทานการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลาง 6 โครงการ ในพื้นที่ จ.น่าน ให้เกิดความทันสมัย แก้ไขบรรเทาปัญหา ภัยแล้ง อุทกภัย สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน การเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำประเภทต่างๆ 


ทั้งนี้โครงการชลประทานขนาดกลางในเขต จ.น่าน ได้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานาน บางโครงการมีการใช้งานมามากกว่า 40 ปี กรมชลประทาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่าน โดยคัดเลือกโครงการจากแผนหลักที่มีความซับซ้อนมาศึกษาความเหมาะสมเพื่อศึกษารายละเอียด จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการฝายน้ำกอน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายสมุน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต โครงการฝายสา และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง  ซึ่งทุกโครงการสามารถสร้างประโยชน์และลดปริมาณการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประทานเดิม เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพียงพอในเพาะปลูกได้เต็มพื้นที่ทั้งในปีน้ำมาก น้ำปานกลาง ปีน้ำน้อย 


อย่างไรก็ตามการศึกษาโครงการฯ ได้มีการนำแนวทางติดตั้งและประยุกต์ระบบโทรมาตรควบคุมทางไกลและระบบ Internet of Things (IoT) มาใช้สร้างระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ติดตามควบคุมการส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ ส่งน้ำได้ตรงความต้องการใช้น้ำ สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สร้างผลผลิตมูลค่าสูงที่ตลาดต้องการ ประหยัดน้ำและต้นทุนการผลิต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages