ราชบุรี จัดยิ่งใหญ่ GALA NIGHT สีสันแพรวพรรณ ผ้าไทยใส่ให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 10 March 2024

ราชบุรี จัดยิ่งใหญ่ GALA NIGHT สีสันแพรวพรรณ ผ้าไทยใส่ให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567  ณ โรงแรม ณ เวลา  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน GALA NIGHT สีสันแพรวพรรณ ผ้าไทยใส่ให้สนุก จังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยมีนางภรมน นรการกุมพล  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และคณะ กล่าวรายงาน ด้วยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสตรีสากล ซึ่งเป็นวันที่สตรีจากทั่วโลก  ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ ใดๆ จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นถึงความสำคัญของสตรีเช่นกัน และได้ส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีทุกคนได้ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรีและองค์กรพัฒนาสตรีทุกระดับ มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้นำสตรีและสมาชิกขององค์กรสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาของสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมในทางสร้างสรรค์พัฒนา เช่น การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ด้วยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ร่วมขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ  ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดราชบุรี  เป็นต้น 

การจัดงาน GALA NIGHT สีสันแพรวพรรณ ผ้าไทยใส่ให้สนุก วันสตรีสากลราชบุรีมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อรวมพลังสตรีเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเพื่อแสดงความยินดีกับผลงานความสำเร็จของผู้ประกอบการผ้าจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับรางวัลการประกวดผ้าลายพระราชทาน ระดับประเทศ คือนางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ  รางวัลเหรียญทองพระราชทาน ปี 2565 /เหรียญนากพระราชทาน ปี 2566   นายณัฐพงษ์ ใจมุ่ง เหรียญทองพระราชทาน ปี 2566  เพื่อสร้างกระแสรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ของจังหวัดราชบุรี  เพื่อส่งเสริมการแสดงออก และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นและประการสุดท้าย และเพื่อหารายได้ให้กับกองทุนพัฒนาสตรี สำหรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาของสตรี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ 

กิจกรรมของการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงาน และนิทรรศการผ้าพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่น พร้อมกันนี้ได้จัดการเดินแบบ “สีสันแพรวพรรณ ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากนักเดินแบบกิตติมศักดิ์ ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกสถาผู้แทนราษฎร  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ พ่อค้า นักธุรกิจ และผู้นำสตรีจังหวัดราชบุรี เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสีสันภายในงานนี้ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น สนุกสนาน อีกด้วย


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages