รร.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชูอาชีพกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ, หลักสูตรเกษตรนวัต สร้างความรู้ให้นักเรียนในเขต EEC - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 15 March 2024

รร.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชูอาชีพกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ, หลักสูตรเกษตรนวัต สร้างความรู้ให้นักเรียนในเขต EEC

รร.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชูอาชีพกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ, หลักสูตรเกษตรนวัต สร้างความรู้ให้นักเรียนในเขต EEC

ในปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาไทยต้องมีการปรับตัว ห้องเรียนที่ดีต้องไม่มุ่งเน้นแต่ในเรื่องความเก่ง เกรดเฉลี่ย หรือคะแนนรายวิชาเท่านั้น แต่ตัวผู้เรียนต้องมีความสุขพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยต้องได้รับทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่ ที่สามารถนำไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับที่ รร.วังจันทร์วิทยา อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม EEC ได้สอนให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต และได้จัดทำหลักสูตรเกษตรนวัต ซึ่งทางรายการ 1 ในพระราชดำริ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD และมูลนิธิอานันทมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และเห็นว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก

นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ได้กล่าวว่า “วิสัยทัศน์การเรียนการสอนของทางโรงเรียนคือ เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยในด้านวิชาการนั้น ทางโรงเรียนไม่ได้เน้นเพียงความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ถือเป็นภาระและหน้าที่หลัก ซึ่งได้สนับสนุนอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้ว แต่ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและสนใจ มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ด้านสืบสานความเป็นไทย ได้มีกิจกรรมผ่านการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รวมถึงให้ความร่วมมือกับชุมชน อาทิ ประเพณีวิ่งควาย ลอยกระทง สงกรานต์ ฯลฯ ด้านใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนทำความสะอาด เก็บขยะและใบไม้ต่างๆ มีโครงการ Zero West เพื่อจัดการขยะภายในโรงเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุดท้ายคือน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระวิชาในทุกระดับชั้น ผ่านศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25 ฐาน เพื่อส่งเสริมในการดำรงชีวิตและใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้าน 

และเนื่องจากโรงเรียนได้ตั้งอยู่ใน จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ EEC จึงได้สอนให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต อาทิ เรื่องพื้นฐานการผลิตหุ่นยนต์, Coding อย่างง่าย, อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร เช่น การแปรรูป ผลิตมะม่วงเพียวเร่, ส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะ อาทิ การเพ้นท์กระจก เพื่อนำไปวางขายให้นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนทวิศึกษาในหลักสูตร “เกษตรนวัต” ในระดับมัธยมปลาย ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สอนเรื่องการเกษตรผสมผสานแบบใหม่ โดยจะเรียนวิชาสามัญที่ รร.วังจันทร์วิทยา 2 วัน และที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อีก 3 วัน เมื่อจบแล้วจะได้วุฒิการศึกษา 2 ใบคือ ม.6 กับ ปวช. สามารถนำไปศึกษาต่อในสถาบันฯ อื่นๆ ได้”

ด้าน ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2549 ได้กล่าวว่า “การเดินทางมาเยี่ยมชมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการแนะนำของนายธงชัย มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ระยอง ที่น่าสนใจคือโรงเรียนนี้มีการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนรู้ภาคปกติ กับอาชีพในอนาคตของนักเรียน โดยมีตัวขับเคลื่อนที่สำคัญคือการตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม EEC, หลักสูตรเกษตรนวัต และวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้แทรกอยู่ในกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ ทดลองสิ่งใหม่ๆ  และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข โดยในวันนั้นทาง รร.ยังได้จัดงาน Open House เปิดโอกาสให้นักเรียนโดยรอบได้เข้ามาเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เห็นสิ่งต่างๆ อาทิ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การใช้ภาษา ฯลฯ ซึ่งมีความน่าสนใจมาก สุดท้ายจะขอฝากสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ในปัจจุบัน คือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้อง และการให้แรงบันดาลใจในการตั้งคำถามจากสิ่งที่นักเรียนได้ทำหรือเรียนรู้ เพราะสิ่งนี้จะทำให้เด็กมีแรงกระตุ้นและกระตือรือร้น ที่จะผลักดันให้ตัวเองได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องผลักดันให้นักเรียนตั้งคำถามกับสิ่งที่เขาเรียนรู้ ว่าได้รู้จริง ตั้งคำถามจริง และทำจริง เป็นอย่างไร รวมถึงสามารถทำกิจกรรมต่อยอด เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ต่อไปในอนาคต”

โดยผู้สนใจสามารถชมคลิปการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ได้ในรายการ 1 ในพระราชดำริ ตอนความฝันอันสูงสุด ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD ได้ร่วมกับมูลนิธิอานันทมหิดล ได้จัดทำขึ้น โดยคลิกไปที่ https://www.youtube.com/watch?v=ukGZlR_rGf8 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages